Home » İş Hukuku » Geçici işgörmezlik ödeneği nedir?

Geçici işgörmezlik ödeneği nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’ııun geçici iş göremezlik başlıklı 48. maddesinde “İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik sü­resine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir.

Hastalık se­bebi ile çalışılmayan günlerde sosyal sigortalar kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” şeklinde dü­zenlemeye yer verilmiştir.

Belirtilen kanuni düzenleme karşısında davacının ücret alacağı hesaplanırken geçici iş göremezlik ödeneği ödenip ödenmediğinin dikkate alınması gerekmektedir.

İşçinin ücret alacağı hesaplanırken geçici iş göremezlik raporu ve bu sebeple geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanıp yararlanmadığının araştırılarak varsa ödenen miktarın mahsup edilmesi gerekir. (Yargıtay 22. HD. 26.06.2014 gün, 2013/15864 E, 2014/19516 K)

Doğum öncesi ve doğum sonrası 8 haftalık doğum izninin yasal dayanağı 5510 sayılı yasanın 15. maddesi olup, bu süre içerisinde işçi ücret haketmeyip iş göremez­lik ödeneğine müstahaktır. İş göremezlik ödeneğinin muhatabı da işveren değil, Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Ayrıca İş Kanunu’nun 48/2 maddesi uyarınca sağlık sorunu nedeniyle çalışamayan işçiye ücreti ile aldığı geçiçi iş göremezlik ödeneğinin ödenmesinin koşulu iş sözleşmesi, personel yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmesi gibi belgelerde açık düzenleme olmasıdır.

İşçinin, doğum izninde olduğu döneme ilişkin ücretinin hüküm altına alınması hatalıdır. (Yargıtay 9.HD. 17.03.2014 gün, 2012/4507 E, 2014/8558 )

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*