Home » İş Hukuku » Çıraklar iş kanunu kapsamında mıdır?

Çıraklar iş kanunu kapsamında mıdır?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 3/c maddesinde çırak “çıraklık sözleş­mesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişi” öğrenci ise “işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim gören” olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanun’un 13/son fıkrası: “(Değişik : 29/6/2001 – 4702/11 md.) Kanu­nun uygulandığı yer ve meslek dallarında 818 sayılı Borçlar Kanununun çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile onsekiz yaşını doldurduktan sonra sözleşmesi de­vam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanununun, İşçi Sağlığı ve Güvenliği başlıklı beşinci bölümünde yer alan hükümleri dışındaki hükümler uygulanmaz.”

4857 sayılı İş Kanun’un geçici 1. maddesine göre, diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıfların bu Kanuna yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “İstisna” başlıklı 4. maddesinde hangi iş ve iş ilişki­lerinde bu Kanun’un uygulanmayacağı belirtilmiştir. Kanun’un 4/f maddesi gereğin­ce çıraklar hakkında bu kanun uygulanamayacaktır.

Ancak çırak ile işveren arasında İş Kanunu’nun 77 ila 89. maddeleri arasında iş güvenliği ile ilgili bir uyuşmazlık doğması halinde, görevli mahkeme yasanın açık hükmü gereği İş Mahkemesi olacaktır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*