Home » İş Hukuku » 5620 sayılı yasa kapsamında kadro tahsisi için iş mahkemesinde dava açılabilir mi?

5620 sayılı yasa kapsamında kadro tahsisi için iş mahkemesinde dava açılabilir mi?

5620 sayılı Kanunun 1. maddesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin sözleşmeli personel pozisyonlarına veya sürekli işçi kadrolarına geçi­rilme koşul ve yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi için 2006 yılı içe­risinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle geçici işçi olarak çalışmış olmak gerekir.

Sözü edilen Kanunun 3. maddesine göre bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren I inci madde kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılamaz. Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla müca­dele hizmetlerinde bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş po­zisyonlarında işçi çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak işçiler için her malî yılda maddede belirtilen mercilerden geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur. Söz konusu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz. İl özel idareleri ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) bu fıkra hükümlerine göre geçici işçi çalıştınlabilmesine ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından be­lirlenir.

Kanunun geçici 1. maddesine göre “kanunda belirlilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan ve bu Kanunun 3. maddesi kapsamına girmeyen geçici işçiler, ilgili idare, kurum ve kuru­luşlarda bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere bu Kanunun 3. maddesinde belirtilen usule göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunabi­lir’.

Kadro tahsisi idari bir işlemdir. İdari işlem tesis edecek şekilde yargı kararı veri­lemez. İdarenin 5620 sayılı yasa kapsamında sürekli işçi veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi için düzenlediği kadro tahsis işlemi bir idari işlem olup, bu iş­lemin iptaline yönelik uyuşmazlığın, kısaca sürekli işçi kadrosunda bulunması ge­rektiği yönündeki istemin idari yargı yerinde çözülmesi gerekir. Zira 5620 sayılı ya­sadan kaynaklanan düzenleyici işlem niteliğindeki uyuşmazlığın çözüm yeri idari yargıdır. (Yargıtay 21.HD. 29.05.2012 gün, 2010/12487 E, 2012/9498 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*