Home » İş Hukuku » Yargıtay 9.HD, 2013/9553 E. 14178 K. İş arama izni

Yargıtay 9.HD, 2013/9553 E. 14178 K. İş arama izni

Özet: İhbar öneli usulüne uygun olarak verilmiş ise, iş arama izni verilme­mesi feshi usulsüz hâle getirmez

“……İhbar önelleri ve ihbar tazminatı yönlerinden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Somut olayda davacı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile davalı belediyenin ihale ile alt işverene verdiği park ve bahçeler işinde 15.06.2005 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Davacı işçiye 28.05.2009 tarihinde işverence tebliğ edilen fesih bildirimin­de ” İş akdiniz 31.07.2009’dan geçerli olmak üzere feshedilecektir. 8 hafta ihbar öne­liniz vardır. Günde 2 saat iş arama izninizi toplu olarak da kullanabilirsiniz.” ifadesi yer almaktadır. Davacının çalışma süresine göre verilmesi gereken ihbar öneli süresi 8 hafta olup, işverence verilen önel süresi İş Kanunu’nun 17. maddesine uygundur. İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesinin ihbar öneli vermeden taraflardan biri- since feshedilmesi veya işverence yapılan peşin ödeme yoluyla bildirimli fesihlerde ödemenin usulüne uygun olmaması nedeniyle oluşan usulsüz fesihlerde usulsüz feshe maruz kalan tarafa ödenmesi gereken ve yasadan doğan götürü bir tazminattır. İhbar öneli içerisinde işverence iş arama izni verilmemesi veya bu iznin eksik verilmesi feshi usulsüz kılmayıp bu durumda İş Kanunu’nun 27. maddesi devreye girer ve ihbar taz­minatı ödeme yükümlülüğü doğmaz. Somut olayda, işverence yapılan bildirimli fesih sırasında usulüne uygun olarak ihbar öneli verilmekle davacının ihbar tazminatı iste­ğinin reddi yerine, mahkemece kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerek­tirmiştir…” 13.05.2013

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*