Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı » Yargıtay 9.HD 2006/4823 E, 2006/10605 K İhbar tazminatı

Yargıtay 9.HD 2006/4823 E, 2006/10605 K İhbar tazminatı

“İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk söz­leşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona erdirmesi mümkündür. Fesih hakkı iş söz­leşmesini derhâl veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır. Maddede dü­zenlenen bildirimli fesih, belirsiz süreli iş sözleşmeleri için söz konusudur. Başka bir anlatımla belirli süreli iş sözleşmelerinde fesheden tarafın karşı tarafa bildirimde bulu­narak önel tanıması gerekmez. Fesih bildirimi bir yenilik doğuran hak niteliğini taşıdı­ğından ve karşı tarafın hukukî alanını etkilediğinden, açık ve belirgin biçimde yapılma­lıdır. Yine aynı nedenle kural olarak şarta bağlı fesih bildirimi geçerli değildir. Fesih bildiriminde “fesih” sözcüğünün bulunması gerekmez. Fesih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hâli birleşirse bunun fesih anlamına gel­diği kabul edilmelidir. Bazen fesih işverenin olumsuz bir eylemi şeklinde de ortaya çıkabilir. İşçinin işe alınmaması, otomatik geçiş kartına el konulması buna örnek ola­rak verilebilir. Dairemizce, işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izin uygulamasına git­mesi hâlinde, bunu kabul etmeyen işçi yönünden “işverenin feshi” olarak değerlendi­rilmektedir.

Mevsimlik ya da vizeli yönünden ise, askı süresinin bitiminde veya mevsim baş­langıcında işçinin işe çağırılmaması, Dairemizce işverenin feshi olarak değerlendiril­mektedir (Yargıtay 9.HD. 18.4.2006 tarih 2006/4823 E, 2006/10605 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*