Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı » İhbar tazminatı miktarı sözleşme ile arttırılabilir mi?

İhbar tazminatı miktarı sözleşme ile arttırılabilir mi?

İhbar tazminatı miktarının sözleşmelerle artırılıp artırılamayacağı uygulamada önem kazanmıştır. Yargıtayca, ihbar tazminatı miktarının sözleşmelerle artırılamayacağı, zira madde hükmünün kamu düzeni ile ilgili olup sözleşmelerle artırılabilecek hususun sadece fesih bildirimi sürelerinden ibaret bulunduğu görüşü kabul edilmişti. Bu görüşe katılmak olanaksızdı. Zira, İş Kanununun ihbar tazminatı hükmünün, sürelerin artırılabilmesine ilişkin üçüncü fıkrası gibi nispi emredici nitelikte olduğu ve tazminat miktarını bildirim sürelerini artırarak yükselten tarafların doğrudan doğruya miktarı da artırabilecekleri kabul edilmelidir. Yargıtay da, bildirim süresine ait ücretin peşin ödenmesi konusuna ilişkin bir kararında, süreli feshe ilişkin maddenin mutlak emredici nitelikte olmadığım, işçi yararına sözleşmelerle değiştirilebilen nispi emredici nitelikte bulunduğunu açıkça belirtmiştir. Asıl konu ile ilgili olarak, Yargıtayın daha sonra verdiği bir kararda, bu gelişmeye uygun bir görüş ortaya konulmuştur. Yargıtay kararına konu olan olayda, toplu iş sözleşmesiyle, üç yıldan fazla hizmeti olanlar için fesih bildirimi süresi on hafta olarak belirlenmiş, ancak iş sözleşmesinin ihbar tazminatı ödenerek feshinde yasal sürelere uyulacağı esasına yer verilmiştir. Bu hükme karşın, Yargıtayca, ihbar tazminatının bildirim sürelerine ait ücret olduğu gerekçesiyle, bildirim sürelerinin toplu iş sözleşmesiyle artırılması durumunda, ihbar tazminatının da artırılmış sürelere göre hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Yargıtayın bu karan genelde yukarıda açıklanan görüşlere uygunluk göstermekteyse de olayda sözü edilen toplu iş sözleşmesindeki kararlaştırmaya ve dolayısıyla toplu iş sözleşmesi özerkliğine ters düştüğü gerekçesiyle eleştiriye açıktır. Yargıtaya göre, işverenin ihbar tazminatı istemesi halinde yasal bildirim süresi üzerinden ihbar tazminatı hesaplanır.
Kapsam dışı personel durumunda olan işçinin ihbar tazminatının hesabında yasal bildirim süresinin dikkate alınması gerekirken toplu iş sözleşmesindeki artırılmış sürelere göre hüküm kurulamaz.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*