Home » Tag Archives: yargıtay kararı (page 24)

Tag Archives: yargıtay kararı

Yargıtay 9.HD 2006/4823 E, 2006/10605 K İhbar tazminatı

“İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk söz­leşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona erdirmesi mümkündür. Fesih hakkı iş söz­leşmesini derhâl veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır. Maddede dü­zenlenen bildirimli fesih, belirsiz süreli iş ...

Read More »

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2010/42101 Karar No : 2013/3327

ÖZET: İbranamenin geçerliliğinin şartları. YARGITAY İLAMI A) Davacı isteminin özeti: Davacı vekili, iş aktinin davalı işverenlik tarafından haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, bayram tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarını istemiştir. B) Davalı cevabının özeti: Davalı vekili, davacının mazeret işi, mazeret bildirmeksizin işi kendisinin terkettiği, bir kısım avanslar aldığı, ...

Read More »

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E: 2013/17005 K:2013/24000 T: 16.12.2013

Hizmet Tespiti ve İşçilik Alacağı Davaları Davaların Ayrılması Özet: Hizmet tespiti ve işçilik alacağı davaları için izlenecek yöntem ve esas alınacak kıstaslar birbirinden farklı olup, her iki davanın ayrılması yargılamanın sağlıklı yürütülmesi için zorunludur. (6100 s. HMK m. 167, 30) (506 s. SSK m. 79/10) (5510 s. SSGSSK m. 86/9) Davacı, davalılardan C… Belediye Başkanlığı nezdinde geçen çalışmalarının tespitiyle, işçilik ...

Read More »

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/9265 Karar No : 2013/13394 Tarih : 03.05.2013

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, sosyal yardım alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi ile ödenmeyen 654 günlük sigorta priminin tespitine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. T. B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ...

Read More »

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E: 2013/22-186 K: 2013/1391 T: 25.09.2013

İşçilik Alacaklarının Tahsili Dava Şartı Yetkisizlik Kararı Kanundaki Özel Düzenlemenin Uygulanması Özet: Eksik olan dava şartının giderilmesi mümkün ve hakim tarafından verilen sürede tamamlanmamışsa, davanın reddine karar verilmelidir. Yetkinin kesin olduğu hallerde, görevli mahkemece yetkisizlik kararı verilmelidir. İş Mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın ikametgahı sayılan yer mahkemesinde veya işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede bakılabilir Mahkemenin ...

Read More »