Home » Tag Archives: yargıtay kararı (page 20)

Tag Archives: yargıtay kararı

İş hukukunda hayatın olağan akışına aykırılığa ilişkin Yargıtay kararları

“…Davalı işverence iş akdinin haksız fesih edildiğinden bahisle kıdem tazminatı ve fazla çalışma alacakları ile ilgili davada davalının savunması dikkate alınarak davacının davranışı nedeniyle işverence iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesi ile kıdeıu tazminatının reddine karar verilmiştir. Taraflar ikişer tanık dinletmişler davacı tanıkları yeminli ifadelerinde davacının izin dönüşü işverence işyerine alınmadığını, davalı tanıkları ise savunmayı doğrulayarak davacının kendi isteği ile ...

Read More »

İşçinin işe devamsızlık ettiği tarihte başka işe girmesi – Yargıtay kararları

Eğer işçi, devamsızlık tarihinde başka yerde çalışmaya başlarsa,  öncesinde haklı sebeple iş akdini  feshettiğini ispatlayamazsa, işçinin haksız feshi söz konusu olur. “…Somut olayda, her ne kadar davacı iş akdinin işveren taralından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş ise de, dosyada toplanan delillerden davacının ablasının davalı işyeri ile aynı konuda bir işyeri açmasından kısa bir süre sonra hiçbir mazeret bildirmeden işe gelmediği, davacının ...

Read More »

Yargıtay: Hastalık mazereti geçerli ise de, 15 gün devamsızlık makul değildir.

“…Davacının davalıya ait işyerinde aşçı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı tanıkları davacının kardeşinin hastalığı nedeniyle işverenden izin almak suretiyle memleketine gittiğini, işe döndüğü zamanda işe alınmadığını, davacıdan duyduklarını beyan etmişlerdir. Davalı tanıkları ise davacının on beş gün işe gelmediğini, bir iki gün yemek ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını daha sonra işverenin bir lokantayla anlaşarak yemek verdiğini, daha sonra işyerine gelen davacıya davalının işbaşı ...

Read More »

Yargıtay, hacca gitmek isteyen öğretmene izin vermeyen işvereni haksız buldu

Bir kolejde uzun yıllardır kimya öğretmeni olarak çalışan işçi, hac başvurusunun kabulü üzerine işverenden ücretsiz izin talep etti. İzin istenen dönemin, okulların açık olduğu döneme denk gelmesi nedeniyle, işveren tarafından izin talebi kabul edilmedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hacca gitmek isteyen öğretmene izin vermeyen işvereni, işçiyi gözetme borcuna aykırı davrandığı için haksız buldu. Kararın özeti: Davacı öğretmenin hacca gitme imkanını elde ettiği ...

Read More »

İşçinin devamsızlık tutanağını yırtması işveren için haklı fesih sebebi midir?

İşçinin hakkında tutulan devamsızlık tutanağını yırtması, haklı değil geçerli fesih nedeni olarak kabul edilebilir. Tutanağın işçi tarafından yırtılması, hakaret olarak yorumlanamaz. Dolayısı ile tutanağı yırttığından bahisle işçinin iş akdinin feshi, orantılı kabul edilemez. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin bu hususta vermiş olduğu emsal karar, aşağıdaki gibidir; “….Somut olayda, taraflar arasında davacının iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle fesih edilip edilmediği buna bağlı olarak ...

Read More »

İşyerinde kavgada işçinin kendini savunması (meşru müdafaa)

Uygulamada en sık karşılaşılan hatalardan birisi de,  işverenin haksız iki işçiden sadece birinin sözleşmesini feshederek eşit işlem borcuna aykırı hareket etmesidir. Böyle bir durumda işveren sadece olaya karışan bir işçinin sözleşmesini feshederse bu, haksız fesih niteliğini kazanacak ve işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir. İşçinin meşru müdafasına gelince, eğer işçi , kendini savunmayla sınırlı olarak yani amaç dışına çıkmadan karşı tarafı etkisizleştirmeye ...

Read More »

Yargıtay: Müdürün “Lan” sözü üzerine müdüre saldıran işçinin iş akdinin feshi haklıdır

T.C Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas No: 2012/25874 E. Karar No: 2013/16591 K. Tarih: 04.07.2013 Kararın özeti: Müdür tarafından işçiye “lan” denilmesi yanlış ise de, bu durum işçiye müdüre karşı fiziki müdahalede bulunma hakkı vermez. İşçinin, bu söz üzerine işverene karşı şikâyet yolunu denemeden fiziki saldırıda bulunması davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine imkân verir. Somut olayda; olay günü davacının işyerinde ...

Read More »

İşyerinde psikolojik tacize halinde manevi tazminata ilişkin yargıtay kararları

“…Davacı, işyerinde işveren yetkililerince hakaretler edilerek psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia ederek tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak talebin kabulüne karar verilmiş ise dc, davacıya işverence hakaret edildiğine ve lakaplar takıldığına dair işverene karşı davası olan davacı tanıklarının beyanlarından başka delil bulunmadığı, davalı tanıklarının da bu olayları doğrulamadıkları, davacının psikolojik olarak yıprandığına dair doktor raporu gibi belgede sunulmadığı ...

Read More »

İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) ile ilgili yargıtay kararları

“…Somut olayda, davacının satın alma bölümünde çalıştığı ve iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürdüğü anlaşılmaktadır. Mahkemenin yargılama sonunda iş sözleşmesinin davacı tarafından haksız olarak feshedildiği sonucuna ulaşması dosya kapsamına uygun düşmemektedir Dosyadaki delillerden davacının yaptığı bir tanıklıktan dolayı çalışmakta olduğu davalı işyerinde farklı muameleye maruz kaldığı, savunmasının alındığı, yazılı muvafakati alınmaksızın çalışmakta olduğu yerin değiştirildiği, işyerinde çalışan bir şoförle aralarında ...

Read More »

İşyerinin taşınması işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

İşyerinin taşınması halinde, işçinin iş akdini feshedebilmesi için, çalışma şartlarının işçi açısından ağırlaşması gerekmektedir. Dolayısı ile her işyeri taşınması, işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermez. Aşağıda, farklı durumlara ilişkin yargıtay uygulamalarına yönelir örnekler verilmiştir. “…Somut olayda, işyeri değişikliğinin yazılı olarak bildirilmediği ve işyeri değişikliğinin yapıldığı tarihte ve ayrıca Gebze’ye taşındıktan sonra servis konulmadığı, İslanbul-Ümraniye’de çalışan ve Beyoğlu’nda ikamet eden davacı ...

Read More »