Home » Tag Archives: tutuklanma sebebiyle iş akdinin feshi

Tag Archives: tutuklanma sebebiyle iş akdinin feshi

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde iş akdinin feshedilebilmesi şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (IV) numaralı bendinde, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması üzerine devamsızlığın aynı Yasanın 17 nci maddesinde sözü edilen bildirim süresini aşması durumunda, işverenin derhal fesih hakkının olduğu hükme bağlanmıştır. Gözaltı veya tutukluluk süresi bildirim önelle­rini aşmadıkça, iş sözleşmesi işverence derhal feshedilemez. Bildirim önellerinin sözleşme hükmü ile arttırılmış olması halinde, değinilen maddenin uygulaması yönünden arttırılmış ...

Read More »