Home » Tag Archives: ödünç iş ilişkisi

Tag Archives: ödünç iş ilişkisi

İşçinin başka bir işyerinde geçici – ödünç olarak çalıştırılması halinde hakları nelerdir?

Geçici iş ilişkisi, özel hukukta yer alan irade özerkliğine dayanmaktadır.İşçinin rızası alınmak suretiyle, işveren tarafından holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka işyerinde ya da yapmakta olduğu işe benzer bir işte geçici olarak çalıştırılması ile “geçici iş ilişkisi” kurulur. Geçici iş ilişkisinden söz edilebilmesi için her şeyden önce işçi ile işveren arasında geçerli bir iş sözleşmesinin bulunması ve devir ...

Read More »

Ödünç iş ilişkisinde işçiye ücret ödeme yükümlülüğü kimdedir?

Ödünç iş ilişkisinde ücret ödeme yükümlülüğü  ödünç veren işverene aittir. Ancak geçici iş ilişkisi kurulan işveren de kendisinde çalıştığı süre ile sınırlı olarak ödenmeyen ücretten ve işçiyi gözetme borcu ile sosyal sigorta priminden ödünç ve­ren işverenle birlikte sorumludur. Yasada sözü edilen ücret geniş anlamda ücret ola­rak kabul edilmelidir. Öyle ki, ödenmeyen prim, ikramiye, sosyal yardımlar ile fazla çalışma, hafta tatili, ...

Read More »

Ödünç iş ilişkisi süresinin 18 ayı aşmasının sonuçları nelerdir?

Geçici iş ilişkisinin “altı ayı geçmemek üzere” yapılabileceği ve en fazla iki de­fa yenilenmesi sonucu toplam 18 aylık süreyi aşamayacağı İş Kanunu’nun 7. mad­desinde öngörülmüştür. Anılan dönemsel süreler, en uzun mutlak sürelerdir. Aşıla­maz. Yasa koyucu muvazaalı yoldan işçi teminini önlemek için süre yönünden sınır­lama getirmiştir. Yasada öngörülen sürenin bitiminde işçinin ödünç veren işverene ait işyerinde iş görmeye devam etmesi gerekir. ...

Read More »