Home » Tag Archives: muvazzaf askerlik

Tag Archives: muvazzaf askerlik

Askerlik nedeniyle işten ayrılma – Makul sürede askere gitme – Yargıtay Kararları

“Davacı 22.7.2004 tarihli dilekçesi ile yıllık izin dönüşü askerlik nedeniyle işyerinden ayrılacağım işverene bildirmiştir. Davacı bu dilekçeyi verdiği tarihten 31.10.2005 ‘e kadar tecillidir. Ancak davacı askere erken gitmek üzere ASAL ‘ a müracaat etmiştir. Terhis belgesine göre askerlik şubesinden sevk tarihi 31.3.2005, son kıta kuruma katılış tarihi de 13.5.2005 olup davacı da 30.9.2005 de terhis olmuştur. İşyerinden ayrılış tarihi ile ...

Read More »

İşçinin, muvazzaf askerlik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanma koşulları

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, iş­çinin muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshi halinde, kıdem taz­minatı talep hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır. Muvazzaf askerlik hizmeti, yirmi yaşını doldurmuş olan her erkek Türk vatan­daşının zorunlu biçimde yapması gerekin bir vatandaşlık ödevidir. İşçinin muvazzaf askerlik ödevi ...

Read More »