Home » Tag Archives: müdür

Tag Archives: müdür

Müdürler-Üst Düzey yöneticilerde fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bodrum 1.Asliye Hukuk (İş) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 13.05.2004 gün ve 2001/660 E- 2004/314 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 28.06.2005 gün ve 2004/28346-22954 sayılı ilamı ile; (… 1 -Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektiriei sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarıyla davalının ...

Read More »