Home » Tag Archives: manevi tazminat

Tag Archives: manevi tazminat

İş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davalarına ilişkin Yargıtay kararları

Dava, iş kazası sonucu %20 oranındaki sürekli işgöremezlik nedeniyle kısmî davada maddî tazminatın kesinleştiğinden bahisle ek dava ile bakiye maddî tazminat ile daha önce talep konusu edilmeyen manevî tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, kısmî davada belirlenen gerçek zarardan Kurumca bağlanan gelirlerin Ocak 2012 ödeme dönemine kadar geçerli peşin değeri düşülerek, maddî zararının sigorta tahsisleri peşin sermaye değeri ile karşılandığından bahisle maddî ...

Read More »

İşyerinde müdürün işçiye hakaretinden kaynaklı manevi tazminattan işyeri sorumlu mudur?

İşveren vekilinin işçiye hakaretinden dolayı işverenin sorumlu tutulabilmesinin şartı,  hakaret fiilinin, işyerindeki işin yürütülmesi ile ilgili yani işin ifasına ilişkin olmasıdır. “…Davacı fesih sırasında işveren şirketin ortağı ve sorumlu müdür olan N. E. ‘nin tüm işçilerle birlikte kendisine de hakaret ettiğini iddia ederek manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Dosyada bulunan Burdur Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/452 Esas 2008/361 Karar sayılı ilamından davalı ...

Read More »

İşyerinde psikolojik tacize halinde manevi tazminata ilişkin yargıtay kararları

“…Davacı, işyerinde işveren yetkililerince hakaretler edilerek psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia ederek tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak talebin kabulüne karar verilmiş ise dc, davacıya işverence hakaret edildiğine ve lakaplar takıldığına dair işverene karşı davası olan davacı tanıklarının beyanlarından başka delil bulunmadığı, davalı tanıklarının da bu olayları doğrulamadıkları, davacının psikolojik olarak yıprandığına dair doktor raporu gibi belgede sunulmadığı ...

Read More »

İşyerinde cinsel taciz nedeniyle manevi tazminat – Yargıtay Kararı

“…Somut olayda davacı işçi evli ve çocuklu bir bayan olup, işyerinde genel müdür ile aralarında ilişki olduğu gerekçesiyle iş sözleşmesi feshedilmiştir. Fesih yazısında açıkça bu olguya dayanılmış ve yapılan araştırma sonucu olayın taraflarca ve tanıklarca doğrulandığı ifade edilmiştir. Davacı işçi işe iade davası açmış ve ilk derece mahkemesi kararında, amiri tarafından cinsel tacize uğrayan işçinin durumu yetkilileri bildirmesi üzerine iş ...

Read More »