Home » Tag Archives: maddi manevi tazminat

Tag Archives: maddi manevi tazminat

İş kazalarından doğan tazminat davalarında işverenin sorumluluğunun niteliği ve kapsamına ilişkin Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2012/21-1121 E KARAR NO: 2013/386 K. TARİH: 20.03.2013 “Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava, iş kazasından kaynaklanan maddî ve manevî tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddî ve manevî tazminat taleplerine ilişkin davada işverenin kusur durumuna ilişkin olarak ...

Read More »

İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin maddi manevi tazminat talebine ilişkin yargıtay kararı

Yargıtay 9.HD. 01.11.2013 Tarih , 2011/23584 E, 2013/27729 K Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalı işverenin cinsel tacizi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle fes­hettiğini belirterek, maddî ve manevî tazminat istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddini istemiştir. Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kesinleşen ceza mahkemesi kararı ile eylemin sabit olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar ve­rilmiştir. ...

Read More »