Home » Tag Archives: kriterler

Tag Archives: kriterler

İş sözleşmesini, eser ve vekalet sözleşmesinden ayıran kıstaslar nelerdir?

İş sözleşmesini eser ve vekâlet sözleşmelerinden ayırt eden en önemli kıstas ba­ğımlılık unsurudur. Her üç sözleşmede iş görme edimini yerine getirenin iş görülen kişiye (işveren-eser sahibi veya temsil edilen) karşı ekonomik bağlılığı vardır. An­cak, iş sözleşmesinde işçi, belirli veya belirsiz süreli olarak işveren için çalışır. Ve­kâlette ise vekilin belli bir zamana bağlı olarak çalışması söz konusu değildir. Vekil kural olarak ...

Read More »

Genel müdürün iş kanunu kapsamın da olup olmadığı nasıl tespit edilir?

İş sözleşmesini belirleyen kriter hukuki-kişisel bağımlılıktır. Gerçek anlamda hukuki bağımlılık, işçinin işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlarına ilişkin tali­matlara uyma yükümlülüğünü üstlenmesi ile doğar. İşçi edimini işverenin karar ve talimatları çerçevesinde yerine getirmektedir. İşçinin bu anlamda işveren karşı kişi­sel bağımlılığı ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda işveren ile işçi arasmda hiyerarşik bir bağ vardır. İş sözleşmesine dayandığı için hukuki, işçiyi kişisel olarak ...

Read More »