Home » Tag Archives: kötüniyet tazminatı

Tag Archives: kötüniyet tazminatı

Kötüniyet tazminatı ile ilgili Yargıtay kararları

“…Somut uyuşmazlıkta, dosya içinde bulunan ve davalı işveren tarafından ibraz edilen belgeden davacı işçinin iş akdinin feshedildiği tarihte işyerinde çalışan işçi sayısının 675 olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre davacı işçinin, iş sözleşmesinin feshedildiği tarih itibariyle yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanununun iş güvencesi hükümleri kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. İş güvencesi hükümleri olan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinden ...

Read More »

İş hukukunda kötüniyet tazminatı nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanunun 2 nci maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyiniyet kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi takdirde fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir. Fesih hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanununun 17 ...

Read More »

Hizmet tespiti davası açtığı için iş akdi feshedilen işçi kötüniyet tazminatı talep edebilir mi?

İşçinin hak arama talebi üzerine, işverence iş akdinin feshedilmiş olması durumunda, işverenin kötüniyetli olduğundan bahsetmek mümkün olacağından, bu tür durumlarda işveren aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerekir. Nitekim, Yargıtay’ın  güncel kararları bu doğrultudadır. ( Örneğin Yargıtay 9.HD. 16.09.2013 gün, 2011/25455 E, 2013/22603 K)

Read More »

İş hukukunda kötüniyet tazminatı nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanunun 2 nci maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyiniyet kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi takdirde fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir. Fesih hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanununun 17 ...

Read More »

Prim günü ve yılı doldurup kıdem tazminatı alan işçi, başka işyerinde çalışabilir mi?

İşçi, kural olarak, kendi isteğiyle işten ayrıldığında, kıdem tazminatı alamaz. Ancak İş Kanunu’na göre, işçinin, yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde, kendi  isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabileceği istisnasına yer vermiştir. Özetle sigortalılılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, sadece yaşı bekliyorsa, bunu ilgili kurumdan belgeleyerek kendi isteğiyle işten ayrılırsa, kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu hakkını ...

Read More »