Home » Tag Archives: kıdem tazminatı hesabı

Tag Archives: kıdem tazminatı hesabı

Yargıtay: SGK’daki ücret, kıdem tazminatının hesabında dikkate alınamaz

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda ...

Read More »

İşçiye ödenen primlerin kıdem tazminatına dahil edilmesi usulü

Prim, işçinin mal veya hizmet üretiminde daha istekli hale gelmesi ve başarısının artması için işverence ödül niteliğinde verilen ek ödemeler şeklinde tanımlanabilir. Prim ödemesinden amaç, işçinin dava verimli bir şekilde çalışmaya özendirilmesidir. Pirimin kişiye özgü olması sebebiyle ikramiyeden farklı olarak prim ödemelerinin genel bir nitelik taşıması gerekmez. Bununla birlikte, işveren tarafından ayrımı haklı kılan geçerli nedenler olmadığı sürece pirim uygulaması ...

Read More »

Kıdem tazminatı hesabında ikramiyenin etkisi nedir?

İşyerinde ikramiye uygulaması mevcutsa, ihbar ve kıdem tazminatının hesabında, ikramiye, 365 e bölünerek bir güne düşen miktar belirlenmelidir. Özetle, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin hesabında ikramiye ve benzeri parasal hakların fesihten geriye doğru bir yıl içinde ödenen miktarlarının tespit edilerek toplanması, sonra 365’e bölünerek bir güne düşen miktarının bulunması gerekir. Eğer ikramiye, maaşa dahil edilerek ödeniyorsa, giydirilmiş ücret adı altında ikramiyenin ...

Read More »

İşçinin aldığı bahşişler, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

Bahşişler kıdem tazminatı hesabına dahil edilmelidir. Bahşişler kıdem tazminatı hesabına brüt olarak dahil edilemez. Kesintiler bu miktardan yapılacağından ele geçen bahşiş zaten brüttür. Konuya ilişkin emsal Yargıtay karar örnekleri aşağıda sunulmuştur. “…Taraflar arasında ücret miktarı uyuşmazlık konusudur. Davacı, asgari ücret kışını bankaya yatırılmak üzere, bahşiş ve masa hesabının % 3,5’i toplamı aylık 3.500,0 TL aldığını iddia etmiş davalı işçinin asgari ücret, prim ...

Read More »

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespiti mahkemece nasıl yapılır?

Kıdem ve ihbar tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihte önelin bittiği tarihte fesih gerçek­leştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim öneli tanınmaksızm ve ihbar tazminatı da ödenmeden (tam olarak ödenmeden) işverence yapılan fesih durumunda ise, bildirim öneli sonuna kadar iş­yerinde uygulamaya ...

Read More »

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacak süreler nelerdir?

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. Kıdem tazminatının koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan İş Ka­nunlarında düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı, feshe ...

Read More »