Home » Tag Archives: işyerinde zarara sebebiyet verme

Tag Archives: işyerinde zarara sebebiyet verme

İşyerini zarara uğratan işçinin iş akdinin feshi şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, eşya ya da maddelere otuz günlük ücreti tutarım aşacak şekilde zarar vermesi halinde, işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu belirtilmiştir. İşçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması durumunda, işverenin haklı fesih imkânı olmadığı gibi işçinin kusuru belli bir yii/.de ya da ...

Read More »