Home » Tag Archives: işyerinde kavga

Tag Archives: işyerinde kavga

İşyerinde kavga ve işverenin eşit işlem borcu ile ilgili Yargıtay kararları

“…Somut olayda, mahkemece yapılan yargılama sonunda iş akdinin işveren tarafından haklı olarak feshedildiği belirtilmiş, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmişse de mahkemenin bu kabulü dosya kapsamına uygun düşmemiştir. Davacı ile aynı işyerinde çalışan ve kavgaya karışan A.Y adlı işçinin kavga öncesinde davacıyı hırsızlıkla itham etmesi, kavga olayını gören tanık E.C’nin «Tarafların birbirlerinin boğazına sarıldığını gördüm…» şeklindeki beyanı, davacının kavganın ...

Read More »

İşyerinde kavgaya ilişkin Yargıtay Kararları

“…Davacı işçinin feshe sebep teşkil ettiği belirtilen kavga olayına dair yürütülen soruşturmada alman ifadesine göre davacının diğer işyeri çalışanı ile kavga ettiği sabittir. Her ne kadar davacı savunmasında diğer işçinin kendisine küfür etmesi sebebiyle kavga ettiklerini belirtmiş ise de, davacı işçi diğer işyeri çalışanın kendisine küfür etmesi olayını işverene bildirip gerekli işlemlerin yapılmasını istemesi  gerekirken anılan çalışanla kendisinin kavga etmesi ...

Read More »

İşçilerin kavga etmesi ve işverenin eşit işlem borcu

Yargıtay’a göre, her ne kadar kavga eden işçinin eylemi işverene fesih imkanı tanımakta ise de aynı nitelikte eylemde bulunan diğer işçi için fesih yoluna gitmeyen işverenin eşit işlem borcuna aykırı davrandığı açıktır. Bu gibi durumlarda işverenin gerçekleştirdiği feshin haklı olduğu düşünülemez. “…Tüm dosya kapsamı nazara alındığında davacı ve işverenin diğer iki işçisi arasında tartışmalar yaşandığı sabittir. Mahkemece her ne kadar ilk ...

Read More »

İşyerinde kavgada işçinin kendini savunması (meşru müdafaa)

Uygulamada en sık karşılaşılan hatalardan birisi de,  işverenin haksız iki işçiden sadece birinin sözleşmesini feshederek eşit işlem borcuna aykırı hareket etmesidir. Böyle bir durumda işveren sadece olaya karışan bir işçinin sözleşmesini feshederse bu, haksız fesih niteliğini kazanacak ve işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir. İşçinin meşru müdafasına gelince, eğer işçi , kendini savunmayla sınırlı olarak yani amaç dışına çıkmadan karşı tarafı etkisizleştirmeye ...

Read More »

İşyerinde kavga – Sadece kavgayı başlatan işçinin işten çıkarılması ayrımcılık sayılabilir mi?

Öncelikle işçinin, diğer işçilerden birine küfretmesi küfredilen işçi ve ar­kadaşlarına davacı işçiyi dövme (kasten yaralama) hak ve yetkisi vermez. Kavgayı başlatan ş­çinin, diğerlerine küfretmesi eylemi suç oluşturmakta ise de diğer işçilerin  iş­çiyi kasten yaralamaları da suç oluşturmaktadır. Yargıtayın ilke kararlarına göre, eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımından işverene işyerinde ça­lışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden ...

Read More »

İşyerindeki kavga nedeniyle ölen işçi için mirasçıları, kıdem tazminatı talep edebilir mi?

Doktrinde, işyerindeki kavga nedeniyle ölen işçi için mirasçılarının, kıdem tazminatı alabileceği, işçinin kusurunun bunda etkisinin olmadığı görüşü hakimdir. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eski bir kararında,  işçinin kusurlu hareketi nedeniyle kendi ölümüne sebebiyet vermesi durumunda, bu hareketinin, işveren için haklı nedenle fesih hakkı sonucunu doğurması halinde, mirasçıların kıdem tazminatına hak kazanayamayacağı yönünde karar vermiştir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun  9/1041 E. 1634 ...

Read More »