Home » Tag Archives: işyerinde cinsel taciz

Tag Archives: işyerinde cinsel taciz

İşyerinde cinsel taciz nedeniyle manevi tazminat – Yargıtay Kararı

“…Somut olayda davacı işçi evli ve çocuklu bir bayan olup, işyerinde genel müdür ile aralarında ilişki olduğu gerekçesiyle iş sözleşmesi feshedilmiştir. Fesih yazısında açıkça bu olguya dayanılmış ve yapılan araştırma sonucu olayın taraflarca ve tanıklarca doğrulandığı ifade edilmiştir. Davacı işçi işe iade davası açmış ve ilk derece mahkemesi kararında, amiri tarafından cinsel tacize uğrayan işçinin durumu yetkilileri bildirmesi üzerine iş ...

Read More »

İşyerinde cinsel taciz – Yargıtay Kararları

“Dosya içerisinde bulunan cinsel tacize uğradığı ileri sürülen mağdurenin 18.07.2008 tarihli dilekçesinde davacının kendisine yönelik olarak “…çok güzelsin, seninle bir sene önce tanışmak isterdim, o zaman bekar olurdum ve seninle bir ilişkiye başlardım…” dediğini, sonrasında kendisinin ondan uzak durmaya başladığını, 11.07.2008 tarihinde kendisini ofise çağırdığını, zorla elini tutmaya çalıştığını ve kendisinin ona … sözlü olduğunu, onun da evli olduğunu söylediğini akşam kendisine “Yarın resmini ...

Read More »

İşyerinde cinsel tacize maruz kalan işçinin hakları nelerdir?

İşverenin cinsel tacizde bulunması,4857 sayılı İş Kanununun 24 ündü maddesinin (II) numaralı bendinin (b) alt bendinde, işçinin haklı olarak iş sözleşmesinin feshine imkân veren nedenler arasında gösterilmiştir. İşveren vekilinin bu tür davranışı da aynı bent kapsamında değerlendirilmelidir. İşyerinde cinsel taciz eyleminin başka bir işçi ya da üçüncü bir kişi (örneğin müşteri) tarafından gerçekleştirilmesi de imkân dahilindedir. İşyeri, işverenin hakimiyet alanını ...

Read More »

İşyerinde cinsel taciz hakkında bilinmesi gerekenler

İşçinin, işyerinde cinsel tacize maruz kalması konusunu 3’e ayırarak incelemekte fayda vardır. 1-İşçinin, işveren veya vekili tarafından cinsel tacize uğraması 2-İşçinin, diğer çalışan işçi tarafından cinsel tacize uğraması 3-İşçinin, 3. bir şahıs tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması İşverenin cinsel tacizde instagram beğeni hilesi bulunması: Cinsel taciz, 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesinin 2 numaralı bendinin b alt bendinde, işçinin, haklı olarak iş ...

Read More »

İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) durumunda işçinin hakları nelerdir?

Türk Hukukunda psikolojik taciz (mobbing); işyerinde çalışanlara, diğer çalı­şanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. Psi­kolojik tacizin en bariz örnekleri, kendini göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışan iş ortamında yokmuş gibi davran­mak, iletişimin kesilmesi, fikirlerine itibar edilmemesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, nitelikli ...

Read More »

Yargıtay kararları ışığında işyerinde cinsel taciz

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi cinsel tacizin önlenmesi konusunda 2002/73 sayılı Direktifte cinsel tacizi insan onurunu ihlal etme amacına yönelen veya bu so­nucu doğuran, istenilmeyen, her türlü cinsel nitelikte sözlü, sözlü olmayan veya cin­sel nitelikte fiziksel ve özel olarak düşmanca, aşağılayıcı utandırıcı ve saldırgan bir ortam yaralan davranış olarak tanımlamıştır. Türk Hukukunda cinsel tacize ilişkin olarak kişilik değerlerine yapılan hukuka aykırı ...

Read More »

Yargıtay’ın işyerinde tacize ilişkin eleştirilen kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin,  2012/15957 E, 2014/18734 K sayılı dosyasından verdiği karar, bir kısım hukukçular tarafından eleştirildi. İş sözleşmesinin, işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi talepli açılan davada,  davalı işveren, işçinin, işyerindeki bir kadın işçiye cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Bu hususta işyerinde cinsel tacize uğradığı iddia edilen işçiyi tanık olarak dinleten davalı tanığının beyanlarına itibar ...

Read More »