Home » Tag Archives: işyeri devri

Tag Archives: işyeri devri

İşyeri devri ile ilgili Yargıtay kararları

Somut olayda davacıların; S. Doğal Gaz Kompresör İstasyonu projesinde değişik unvanlarla (kaynakçı, elektrikçi, teknisyen, borucu, yardımcı eleman gibi pozisyonlarda ) çalıştıkları. Haziran 2007 tarihine kadar ücretleri asgari ücret seviyesinde iken anılan tarihte ücretlerini yüksek, bazı işçiler için on, on iki kat fazla olarak kayıtlarda gösterildiği anlaşılmaktadır. Davacı tanığı olarak dinlenen E.A. ifadesinde belirttiği ücret ile davacının iddia ettiği ücret arasında ...

Read More »

İşyeri devrinin işçilik alacakları bakımından esasları ve sonuçları

İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6 nci maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından, devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu oldukları aynı yasanın üçüncü fıkrasında belirtilmiş, devreden işverenin ...

Read More »

İşyeri devrinde işçinin ücretinin değiştirilmesi – Yargıtay kararı

İşyeri devri halinde irade fesadı bulunmadıkça ücretin taraflarca eskisinden farklı olarak yeniden belirlenmesi mümkündür. …Davacı işçi, dava dışı K. Elektrik A. Ş. işçisi olarak çalıştığı sırada işyerine davalı kurum tarafından el konulması üzerine aynı şekilde çalışmaya devam ettiği halde ücret ve bazı haklarında azalma olduğunu ileri sürerek, ücret farkı isteğinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Davalı işveren ise, işyerine 12.6.2003 ...

Read More »

İşyeri devri, işçiye, haklı nedenle fesih imkanı verir mi?

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı şekilde işyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkanı vermez. “…Davacı, davalıya gönderdiği 08.06.2006 tarih ve 6593 yevmiye nolu fesih ihtarnamesinde, işyerinin devir edildiği 03.06.2006 tarihi itibariyle mesleği olan oto boyacı işini yapabileceği işyerinin kalmaması nedeniyle fiilen ve hukuken hizmet akdinin bu nedenle sona ermiş sayıldığını ...

Read More »

İşyeri devrinde işçinin görev yeri değişikliği – Yargıtay Kararı

“… Dosya içeriğine göre davacının K. Belediyesi’nde şoför olarak çalışmakta iken ihtiyaç fazlası olması nedeni ile 6111 sayılı Kanun gereğince Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiği ve anılan müdürlükçe Y.Y.E.Y. İlköğretim Okuluna temizlik işçisi olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır. K.Belediyesinde ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen davacının sözü edilen nakil işleminin 6111 sayılı Kanun gereğince gerçekleştirildiği dosya kapsamı ile sabittir. 6111 sayılı Karnımda ihtiyaç fazlası ...

Read More »

İşyeri devri, işçiye fesih hakkı verir mi?

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı şekilde işyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkânı vermez. İşyerinin devri işverenin yönetim hakkının son aşaması olup, işyeri devri çalış­ma koşullarında değişiklik anlamına da gelmez. Yargıtayın kökleşmiş kararlarına göre işyeri devri işçiye haklı nedenle fesih hakkı tanımaz. İşyeri devrinin çalışma koşullarını ağnlaştıran bir yönü olup olmadığı ...

Read More »

Özelleştirme, işyeri devri sayılır mı?

Özelleştirme işlemi sonucu kamuya ait hisselerin devri,  işyeri devri ola­rak değerlendirilemez. Özelleştirmede işyeri aynı tüzel kişilik altında faaliyetini sür­dürmekte sadece kamuya ait hisselerin bir kısmı ya da tamamı el değiştirmektedir. Bununla birlikte, tamamı kamuya ait olan bir işyerinin özelleştirme işlemi sonucu başka bir işverene geçmesi işyeri devri niteliğindedir (Yargıtay 9.HD. 08.7.2008 gün ve 2008/25370 E, 2008/19682 K.).

Read More »

İşyerine BDDK tarafından el konulması işyeri devri olarak nitelendirilebilir mi?

4857 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde yazılı olan “hukukî işleme dayalı” ifadesi geniş şekilde değerlendirilmeli, yazılı, sözlü ve hatta zımnî bir anlaşma da yeterli görülmelidir. Yargıtay’a göre, işyerine Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından el koyulması  işyeri devri niteliğinde değildir. Bu durumda yönetim hakkına müdahale edilmekte veya bankacılık faaliyetleri askıya alınmaktadır. (Yargıtay 9.HD. 24.03.2014 gün, 2012/23007 E, ...

Read More »

İşyeri devrinin muvazaalı olup olmadığının mahkemece tespiti nasıl yapılır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrasında göre “işyeri veya işyeri­nin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer”. Aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca, “yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde öden­mesi gereken borçlardan ...

Read More »

İşyeri devrinin işçilik alacaklarına etkisi nedir?

İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlarda ise, devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu olduğu aynı yasanın 3. fıkrasında açıklanmış ve devreden işverenin ...

Read More »