Home » Tag Archives: işe devamsızlık

Tag Archives: işe devamsızlık

Yargıtay: Bordro ile ücret tahakkuku varsa, devamsızlık tutanaklarını geçersizdir.

“…Davacı işçinin 27.05.2006 – 31.05.2006 tarihleri arası günlerde izinsiz işe gelemediğine ilişkin davalı işveren tarafından devamsızlık tutanağı tutulmuş ancak işveren davacının sözkonusu devamsızlık günleri için fesih hakkını kullanmamış, 22, 23, 24, 25, 26 Ağustos 2006 günleri yapılan devamsızlık nedeni ile iş sözleşmesi 28.08.2006 tarihli ihtarname ile feshedilmiştir. Davacının 2006 Ağustos ayındaki mazeretsiz devamsızlığı nedeni ile iş sözleşmesi feshedilmiş ise de ...

Read More »

Yargıtay: Hastalık mazereti geçerli ise de, 15 gün devamsızlık makul değildir.

“…Davacının davalıya ait işyerinde aşçı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı tanıkları davacının kardeşinin hastalığı nedeniyle işverenden izin almak suretiyle memleketine gittiğini, işe döndüğü zamanda işe alınmadığını, davacıdan duyduklarını beyan etmişlerdir. Davalı tanıkları ise davacının on beş gün işe gelmediğini, bir iki gün yemek ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını daha sonra işverenin bir lokantayla anlaşarak yemek verdiğini, daha sonra işyerine gelen davacıya davalının işbaşı ...

Read More »

İşçinin işe devamsızlığını gösteren tutanağın, her gün için ayrı tutulmamış olması – Yargıtay kararları

“…Davacı haklı neden bulunmadığı halde ücretsiz izinli olduğu dönemde iş akdinin haksız olarak fesih edildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı istemiştir. Davalı ise davacıya ücretsiz izin verilmediğini buna rağmen işe devamsızlık yaptığını ve işyerini terk ettiğini, bu sebeple ihbar ve kıdem tazminatı isteyemeyeceğini savunmuştur. Burada dava konusu olup çözümlenmesi gereken husus davacıya ücretsiz izin verilip verilmediği, başka bir anlatımla ...

Read More »

İşe devamsızlık ile ilgili Yargıtay kararları

“…Somut olayda, davacı vekili, davacının sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davacının 23.05.2005, 24.05.2005 ve 25.05.2005’de izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediğini, akdin haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece,26.05.2005-28.05.2005 tarihleri arasında davacıya istirahat verildiği,23 ve 24 Mayıs 2005 tarihlerindeki devamsızlığının nedeninin hastalık olup olmadığının dosya kapsamından belli olmadığı,3 ...

Read More »

İşçinin işe devamsızlığının haklı nedenle fesih sebebi sayılabilmesinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt ben­dinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır. İşverenin ücretli ya da ücretsiz ...

Read More »