Home » Tag Archives: işçinin ölümü

Tag Archives: işçinin ölümü

İşçi yakınını kaybeden mirasçılara: Kıdem tazminatını işverenden alabilirsiniz

İşçi yakınını kaybeden mirasçılar, gerek yaşadıkları üzüntü, gerekse böyle bir hakları olduğunu bilmediklerinden, işverene karşı herhangi bir talepte bulunmamaktadırlar. Oysa işçinin ölümü halinde, mirasçılarının, ölüm nedeni ne olursa olsun kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin ilk fıkrasında, işçinin ölümü halinde kıdem tazminatı hakkının doğacağı hükme ...

Read More »

İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı ve diğer hakların akıbeti ne olur?

6100 sayılı HMK.’nun 55. Maddesi uyarınca taraflardan birinin ölümü halinde mirasçılar mirası kabul veya reddetmemiş ise bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hakim, gecikmesinde sakınca bulu­nan hallerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir”. Bu hüküm mirasçıların mal varlığını etkileyen davalarda dikkate alınmalıdır. Zira mi­rasçılara intikal etmeyen, tarafın ölümü ile konusuz kalan davalarda ...

Read More »

İşe iade davası açan işçinin yargılama sırasında ölümünün sonuçları nelerdir?

Ölüm iş ilişkisini sona erdiren nedenlerden biridir. İş sözleşmesi feshedilen ve bu fesih nedeni ile işe iade davası açan işçinin, yargılama sırasında ölmesi halinde, feshin geçerli olmadığının tespit edilmesi halinde ölüm tarihi itibari ile iş ilişkisinin sona ereceği açıktır. Ancak bu nedenle işe iade ve işe başlatmama taz­minatının konusuz kalacağı da açıktır. Burada sorun hak kazanılması başvuruya bağ­lı olan, hatta ...

Read More »

İşyerindeki kavga nedeniyle ölen işçi için mirasçıları, kıdem tazminatı talep edebilir mi?

Doktrinde, işyerindeki kavga nedeniyle ölen işçi için mirasçılarının, kıdem tazminatı alabileceği, işçinin kusurunun bunda etkisinin olmadığı görüşü hakimdir. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eski bir kararında,  işçinin kusurlu hareketi nedeniyle kendi ölümüne sebebiyet vermesi durumunda, bu hareketinin, işveren için haklı nedenle fesih hakkı sonucunu doğurması halinde, mirasçıların kıdem tazminatına hak kazanayamayacağı yönünde karar vermiştir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun  9/1041 E. 1634 ...

Read More »