Home » Tag Archives: işçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmaması

Tag Archives: işçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmaması

Hatırlatıldığı halde işçinin görevini yapmaması – Yargıtay kararları

“…Mahkemece davacının verilen işleri yapmak hususunda gerekli özeni göstermediği bu hususta direnç gösterdiği buna göre feshin haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin telefonla bildirilen görevi trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek yerine getirmemesi nedeni ile feshedildiği savunulmuş ise de. davacının verilen görevi yapmamakta ısrar etmediği görevin yapılmasını engelleyen trafik yoğunluğunu gerekçe gösterdiği, bilahare verilen görevi aynı ...

Read More »

İşçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmaması nedeniyle iş akdinin feshi

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt bendinde, işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlanmıştır. İş görme edimi işçi tarafından işverenin verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirilmelidir. İşverenin talimatlarının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile getirilebilecek sınırlamalar ile işçinin eğitimi, yeteneği ve takati gibi hususlara aykırılık ...

Read More »