Home » Tag Archives: işçinin hastalığı

Tag Archives: işçinin hastalığı

Sağlık sorunları nedeniyle işçinin iş akdini feshine ilişkin yargıtay kararları

  “…İşçinin Adli Tıp veya Üniversite Hastanelerine şevki ile 4857 Sayılı Kanunun 24/I-a maddesi uyarınca İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı yolunda rapor alınmalıdır. Ankara meslek hastalıkları hastanesinin 31.7.2007 tarihli raporunda davacının “Kurşun Etkilenmesi” tanısı ile 19.8.2007 tarihine kadar istirahatin devamına,20.08.2007 tarihinden itibaren kişisel koruyucu malzemeleri kullanarak ...

Read More »

Sağlık sebebiyle iş akdinin feshi hakkında bilinmesi gerekenler

Sağlık sebepleriyle feshin haklı görülebilmesi için rahatsızlığın tam teşekküllü devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden alınan raporla tespit edilmesi gerekir. Tek doktordan alınan rapor yeterli değildir. Rapora itirazlar Adli Tıp Kurumu raporlarıyla karşılanmalıdır. Alınacak raporda davalı işyerinin niteliği, davacının çalışma koşulları ve yaptığı işi, yaşı ve hizmet süresi belirtilerek iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin ...

Read More »

İşçinin sağlık sorunları nedeniyle işverence iş akdi, hangi hallerde feshedilebilir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (a) alt ben­dinde, “işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi’’ hali, (b) alt bendinde ise, “işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ...

Read More »

İşçinin rahatsızlığı nedeniyle ardarda üç ayrı rapor alması, geçerli fesih nedeni midir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’nci maddesinin 1. fıkrasına göre, işveren, iş söz­leşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle geçerli olarak feshedebi­lir. İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup bunlar; ortalama olarak ben­zer işi görenlerden daha az verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden da­ha düşük performansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın olmama; ...

Read More »