Home » Tag Archives: işçinin hastalığı sebebiyle fesih

Tag Archives: işçinin hastalığı sebebiyle fesih

İşçinin sağlık sorunları nedeniyle işverence iş akdi, hangi hallerde feshedilebilir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (a) alt ben­dinde, “işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi’’ hali, (b) alt bendinde ise, “işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ...

Read More »