Home » Tag Archives: işçilik alacakları (page 2)

Tag Archives: işçilik alacakları

Toplu iş sözleşmesiyle yapılacak değişikliklerin, işçinin alacaklarına etkisi nedir?

Toplu iş sözleşmesi, işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi ol­mayan işveren arasında, iş sözleşmesinin (hizmet akdinin) yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hükümleri düzenlemek için yapılan, taraftarın karşılıklı hak ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çö­züm yollarına ilişkin hükümleri dc içerebilen yazılı bir sözleşmedir (Çelik Nuri, İş Hukuku Dersleri, Eylül 2009, Yenilenmiş 22. ...

Read More »

Alt işverenin değişmesinin işçilik alacaklarına etkisi nedir?

İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devri işyeri devri olarak tanımlanabilir. 4857 sayılı Kanunun 6 ncı maddesin­de, işyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiş­tir. Bu anlatıma göre, alt işverence asıl işverenden alınan iş kapsamında faaliyetini yürüttüğü işyerinin tamamen başka bir ...

Read More »

İşverenler tarafından yapılan muvazaalı işlemlerde, işçi kimlerden talepte bulunabilir?

Alt işveren, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine iliş­kin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile tekno­lojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve görevlendirdiği işçileri sadece bu işyerinde çalıştıran diğer işveren olarak tanımlanabilir. Alt işverenin iş aldığı iş­veren ise, asıl işveren olarak adlandırılabilir. Bu tanımdan yola çıkıldığında asıl iş­veren alt işveren ilişkisinin ...

Read More »

İşçinin muvazaalı olarak başka bir işveren işçisi olarak gösterilmesi halinde işçilik alacaklarından hangi işveren sorumludur?

Muvazaa, Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup tarafların üçüncü kişileri al­datmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve so­nuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüşte bir anlaşma olarak tanımlanabilir. Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır ve sözleşmedeki gerçek amaç gizlenmektedir. Muvazaanın ispatı genel ispat kurallarına tabidir. Bundan başka İş Kanunu’nun 2. maddesinin 7. fıkrasında sözü edilen hususların adi kanuni karine olduğu ...

Read More »

İşçinin yeni alt işverende ara vermeksizin çalışması halinde feshe bağlı haklar istenebilir mi?

Devreden ve devralan şirket arasında işyeri devri söz konusu olduğu durumlarda, işçinin, işyerini devralan yeni alt işveren yanında kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesi halinde, feshe bağlı olan kıdem tazminatı ve izin alacağını talep etmesi mümkün değildir. Yargıtay’ın güncel içtihatları da bu yöndedir. ( Örneğin Yargıtay 9.HD. 19.03.2013 tarih 2013/5579 E, 2013/9297 K.)

Read More »

Değişen alt işverenler arasındaki hukuki ilişkinin tespiti ve bunun işçilik haklarına etkileri

4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinde, işveren bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olarak açıklanmıştır. O halde asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edilebilmesi için öncelikle mal veya hizmetin üretildiği işyeri bulunan bir işverenin ve aynı işyerinde iş alan ikinci bir işverenin varlığı gerekir ki asıl işveren alt ...

Read More »

Teknik direktör ile kulüp arasındaki alacak ihtilaflarında görevli mahkeme neresidir?

29.03.2011 tarihli 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Yasalarda Değişiklik Yapan 6215 sayılı yasanın 10., 11 ve 12. maddeleri ile 3289 sayılı Genç­lik ve Spor Genel müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda bazı de­ğişiklikler yapılmış, Spor Federasyonlarının oluşumu ve federasyon bünyesinde oluşturulacak kurullarla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunla uyuşmazlıkların çö­züm yeri ...

Read More »

İşçi alacaklarının taksitle ödenmesinin kararlaştırılmasının sonuçları nelerdir?

Borcun taksitle ödenmesi konusunda yapılan anlaşma aksi öngörülmemiş­se, kural olarak, işçinin faiz talebinden vazgeçtiği anlamına gelir. Ancak, bunun için, işverenin, taksit anlaşmasına uygun hareket etmesi şarttır. İşverenin taksitlerden birini zamanında ödememesi halinde, işçinin faizle ilgili feragati geçersiz hale gelir ve sadece ödenmeyen taksit için değil, tüm alacak için faiz talep hakkı doğar. Bu durumda ödenmiş olan önceki taksitlerin, öncelikle faiz ve masraflara mahsubu ...

Read More »

İşçiye daha önceden yapılan ödemelerin mahsubu usulü nasıldır?

Muacceliyet, alacaklının borçludan, borçlanılan edimi talep ve dava edebilme yetkisidir. Borç muaccel olmadan borçlu temerrüdü söz konusu olmaz. Temerrüt, en kısa tanımıyla, alacaklı tarafından talep edilebilir (muaccel) hâle gelmiş bir borcun ifasındaki gecikmedir ve kural olarak, bu tür (muaccel) bir borcun borçlusu, alacaklı­nın ihtarı ile temerrüde düşer. Başka bir ifadeyle, temerrütten söz edilebilmesi için, öncelikle muaccel bir borcun ve alacaklının ...

Read More »

İş Davası için ıslah dilekçesi örneği

İSTANBUL …  İŞ  MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞI’NE DOSYA NO: 20../……. E. ISLAH EDEN DAVACI                     : VEKİLİ                       : DAVALI                     : VEKİLİ                       : DAVA                          : Tazminat ve ücret alacakları ISLAH YOLU İLE ARTTIRILAN DEĞER : ………………-TL. TALEP KONUSU      : Dava    dilekçesinde    talep    edilen    alacakların,    bilirkişi    raporu doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile …………… TL arttırılarak,    toplam ………………TL’nin   ...

Read More »