Home » Tag Archives: iş sözleşmesi

Tag Archives: iş sözleşmesi

İş sözleşmesinde yer alan cezai şarta ilişkin Yargıtay kararları

…Somut olayda, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde davalının kadın doğum uzmanı doktor olarak aylık 7.000, 00 TL ücretle çalışacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin “Müeyyideler” başlıklı maddesinde sözleşme hükümleri dışında tek taraflı fesih halinde tarafların 6 aylık fiks ücret tutarında (42.00, 00 TL) tazminat ödeneceği, yine doktorun Aralık 2007 tarihinde göreve başlamaması durumunda aynı tazminatın ödeneceği öngörülmüştür. Sözleşmenin “Özlük Hakları ve Vergiler” başlıklı ...

Read More »

İş sözleşmesinde yer alan ücret zammı maddesi – Yargıtay kararları

…Davacı işçi Temmuz 2005 dönemi ücret zammının geç yapıldığım ileri sürerek ücret farkı talep etmiş, mahkemece davacının yapılan ödemeleri koşulsuz olarak kabul etmesi sebebiyle isteğin reddine karar verilmiştir. İşyeri Personel Yönetmeliğinin 56. maddesinde, parasal hakların yılbaşında ve yılın ikinci yarısında olmak üzere yılda 2 kez belirleneceği yazılıdır. İşyerinde daha önceki dönemlerde de Ocak ve Temmuz aylarında ücret artışlarına gidilmiştir. O ...

Read More »

İş sözleşmesindeki, işverenin işçiyi nakil hakkı – Yargıtay kararı

“..Davacı ile davalı S. Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan iş sözleşmesinin 9. maddesinde “…işçi, işverenin Türkiye’de yerleşik bulunan diğer işyerlerinde … çalışmayı kabul etmiştir” hükmü yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 22. maddesinde, “işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak ...

Read More »

Deneme süreli iş sözleşmeleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Deneme süresi, hizmet sözleşmesine konulacak bir hükümle; işçinin çalışma şartlarını görmesi, sözleşme ile üstlenilen işin somut duruma uygunluğu ve işi yapa­bilme becerisini anlaması, işverenin ise işçinin sözleşme ile üstlendiği işi yapabilme yeteneğini verimini, ölçen bir süredir. Yine bu tanımda yer almayan birçok faktör; örneğin işçinin ve işverenin şahsına bağlı özellikler bu süre içinde test edilir. İş söz­leşmelerinin taraflar arasında kişisel ve ...

Read More »

Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir, sonuçları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesinde, işçinin normal haftalık çalışma sü­resinin tam süreli çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az olarak belirlendiği iş sözleşmesi “kısmî süreli iş sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır. Çalışma süresi aynı yasanın 63. maddesinde haftada en çok 45 saat olarak açıklanmıştır. Yukarıda deği­nilen 13. maddede emsal işçiden söz edilmiş olmakla, kısmî süreli iş sözleşmesinin belirlenmesinde esas alınacak ...

Read More »

İş sözleşmelerinde yer alan cezai şartın geçerlilik şartları nelerdir?

Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz ayrı bir edim olarak tanımlanmıştır (Tunçomağ, Kenan: Türk Hukukunda Cezai Şart, İstanbul 1963). Cezai şart Borçlar Kanunun 158 – 161 inci maddeleri arasında düzenlenmiş olup, İş Kanunlarında konuya dair bir hükme yer verilmemiştir. İş hukuku açısından Borçlar Kanunun sözü edilen hükümlerini uygulamakla birlikte, Yargıtayca ...

Read More »

İş sözleşmesini, eser ve vekalet sözleşmesinden ayıran kıstaslar nelerdir?

İş sözleşmesini eser ve vekâlet sözleşmelerinden ayırt eden en önemli kıstas ba­ğımlılık unsurudur. Her üç sözleşmede iş görme edimini yerine getirenin iş görülen kişiye (işveren-eser sahibi veya temsil edilen) karşı ekonomik bağlılığı vardır. An­cak, iş sözleşmesinde işçi, belirli veya belirsiz süreli olarak işveren için çalışır. Ve­kâlette ise vekilin belli bir zamana bağlı olarak çalışması söz konusu değildir. Vekil kural olarak ...

Read More »

İş sözleşmesinin kesin hükümlüzlüğü ve sonuçları nelerdir?

Bütün sözleşmelerde olduğu gibi, iş sözleşmesinin de, yapılması sırasındaki noksanlık veya sakatlıklar dolayısıyla, genel kurallara uygun şekilde kesin olarak hükümsüz sayılacağı veya sözleşme ile bağlı kalınmayacağı açıktır. I. Sözleşmenin Kesin Hükümsüzlüğü Genel hükümler uyarınca, sözleşmenin kesin hükümsüzlüğü nedenleri herkesçe öne sürülebilir ve hakim tarafından da resen göz önüne alınır. Böyle bir sözleşme daha başlangıçta ölü doğmuş olup geçerlilik kazanamaz. Kanunun ...

Read More »

Yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmeleri nelerdir?

a) Belirli süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmeleri: Bunların yazılı şekilde yapılması zorunluluğu vardır. Bu sözleşmeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Öğretide, belirli süresi bir yıl ve daha uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılmasının zorunlu olduğu yolunda 1475 sayılı eski Kanunda da yer alan hüküm (İş K, m. 8/II) karşısmda yazılı şeklin geçerlilik ...

Read More »

 Yazılı yapılması zorunlu olmayan iş sözleşmeleri nelerdir?

Sözleşmenin yazılı yapılmadığı halde işverenin işçiye genel ve özel çalışma koşullarını gösteren bir belge vermesi konusunda 1475 sayılı Kanun hükümleri 4857 sayılı İş Kanununda korunmuş, ancak madde gerekçesinde belirtildiğine göre, belgenin içeriği ve verilme süresi yönünden Avrupa Birliğinin 91/533 sayılı Yönergesi göz önünde tutulmuş, özellikle eski Kanundaki “işçinin isteği üzerine” kaydı kaldırılmış ve belgenin verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Kanuna göre, ...

Read More »