Home » Tag Archives: iş mahkemesi

Tag Archives: iş mahkemesi

İş mahkemelerinde görülen davalarda, işçi avukatlarınca en sık yapılan hatalar

İşçi lehine yorum ilkesi gereği, işçiler, dolayısı ile vekilleri, işçilik alacaklarından kaynaklı davalarda, duruşmaya 1-0 önde başlamakta iseler de, uygulamada, işçi avukatları tarafından, bazı hataların sıklıkla yapıldığı, bu hataların da doğal olarak işçi aleyhine sonuçların doğmasına sebebiyet verdiği görülmektedir. Bu hataları, kısaca özetleyecek olursak; Husumeti yanlış kişiye yöneltme Uygulamada, her zaman, işverenin açık ünvanı bilinmemektedir. Öncelikle husumetin, doğru kişiye yöneltilmesi gerektiğinden, ...

Read More »

Doğum iznindeki işçi yerine başka işçi alınması – İzin bitiminde bir alt görev teklifi ayrımcılık sayılabilir mi?

İşverence, işçiler arasında farklı uygulamaya gidilmesi yönünden objektif sebep­lerin varlığı halinde eşit işlem borcuna aykırılıktan söz edilemez. 4857 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ilk fıkrasında, dil, ırk, cinsiyet, siyasal dü­şünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yasağı getirilmiştir. Belirtilen bu hususların tamamının mutlak ayrım yasağı kapsamında ele alınması ge­rekir. Eşit davranma ilkesinin uygulanabilmesi için aynı işyerinin işçileri olma, ...

Read More »

Tarım işlerinde çalışanların iş kanunu kapsamında olup olmadıkları nasıl belirlenir?

4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. İşçi tarım ve orman işlerinin yapıldığı bir işyerinde çalışıyor ise, bu işçi ile işveren ararındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine görevli hukuk mahkemesine çözümlenmesi gerekir. Kanunda yer almadığı halde, Yargıtay uygulama­sında hayvancılık işinde çalışanlar ...

Read More »

Vakıf üniversitesi ile öğretim görevlisi arasındaki ihtilafta iş mahkemeleri görevlidir

Yargıtay 7.HD. 01.04.2014 tarih, 2014/2145 E, 2014/7139 K “……….Davalı, iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu ve bu nedenle yenilenmediğini savunmuştur. Mahkemece, yapılan yargılama sonunda, davalının Vakıf Üniversitesi olduğu, davacının ise üniversite de akademik görevde bulunduğu, Uyuşmazlık Mahkememizin 05/11/2012 tarihli 189-234 sayılı Kararı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’niıı emsal kararları beraberce değerlendirildiğinde, davalı üniversitenin sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı ...

Read More »