Home » Tag Archives: iş kanunu madde 25

Tag Archives: iş kanunu madde 25

Belirsiz süreli sözleşmelerde, sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi

İşçi, işverene karşı işi bizzat görme borcu yükümlülüğündedir. Bu borcunu yerine getirirken işverenin emir ve talimatlarına göre hareket etmeli, işini özenle yapmalı, işverene sadık olmalı ve rekabet de etmemelidir. İşçinin bu borçlarına aykırı davranması halinde sözleşmenin feshi gündeme gelecektir. İşverenin derhal fesih hakkı 4857 Sayılı İş  Kanunu’nun  25.maddesinde düzenlenmiştir. Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı ...

Read More »

İşçinin sağlık sorunları nedeniyle işverence iş akdi, hangi hallerde feshedilebilir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (a) alt ben­dinde, “işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi’’ hali, (b) alt bendinde ise, “işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ...

Read More »