Home » Tag Archives: iş hukuku

Tag Archives: iş hukuku

İşçiye ödenen transfer ücretinin tanımı

Transfer ücreti, yapılan işin karşılığı olmayan transferi gerçekleştirmek isteyen işveren ile işçi arasmda işçinin geçmişteki başarıları ve gelecekte işyerine yapacağı katkı göz önünde tutularak ta­raflar arasında serbestçe kararlaştırılan bir borçtur. İş karşılığı olan ücret ve ekleri ile transfer ücretinin hukuki nitelikleri farklıdır. Terim olarak transfer ücreti olarak belirtilmesi ona ücret özelliği kazandırmaz. Taz­minatta verilen bir zararın giderimi söz konusudur. Ücret ...

Read More »

İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin maddi manevi tazminat talebine ilişkin yargıtay kararı

Yargıtay 9.HD. 01.11.2013 Tarih , 2011/23584 E, 2013/27729 K Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalı işverenin cinsel tacizi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle fes­hettiğini belirterek, maddî ve manevî tazminat istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddini istemiştir. Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kesinleşen ceza mahkemesi kararı ile eylemin sabit olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar ve­rilmiştir. ...

Read More »

Hastane işyerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerinin hizmet satın alınması yoluyla gördürülmesi mümkün müdür.

24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 11. maddesi gereğince 657 sayılı Dev­let Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin III. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı başlıklı kısınma eklenen fıkra ile “Bu sınıfa dahil personel tarafın­dan ...

Read More »

İşverenler tarafından yapılan muvazaalı işlemlerde, işçi kimlerden talepte bulunabilir?

Alt işveren, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine iliş­kin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile tekno­lojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve görevlendirdiği işçileri sadece bu işyerinde çalıştıran diğer işveren olarak tanımlanabilir. Alt işverenin iş aldığı iş­veren ise, asıl işveren olarak adlandırılabilir. Bu tanımdan yola çıkıldığında asıl iş­veren alt işveren ilişkisinin ...

Read More »

Genel müdürün iş kanunu kapsamın da olup olmadığı nasıl tespit edilir?

İş sözleşmesini belirleyen kriter hukuki-kişisel bağımlılıktır. Gerçek anlamda hukuki bağımlılık, işçinin işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlarına ilişkin tali­matlara uyma yükümlülüğünü üstlenmesi ile doğar. İşçi edimini işverenin karar ve talimatları çerçevesinde yerine getirmektedir. İşçinin bu anlamda işveren karşı kişi­sel bağımlılığı ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda işveren ile işçi arasmda hiyerarşik bir bağ vardır. İş sözleşmesine dayandığı için hukuki, işçiyi kişisel olarak ...

Read More »

Anonim şirkette yönetim kurulu üyesi genel müdür, İş Kanunu kapsamında mıdır?

4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekilleri­ne ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun uygulanacağı belir­tilmiştir. Kanunun 2 nci maddesinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi iş­çi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak tanımlanmıştır. İşçi ...

Read More »

Limited şirketin genel müdürü ile şirket arasındaki ilişki iş sözleşmesi kapsamında mıdır?

Genel olarak tüzel kişiler, hak ehliyetine sahip kişiler olarak, yaradılışı gereği insana özgü niteliklere bağlı durumlar dışındaki bütün haklara sahip olabilirler. Keza fiil ehliyetine sahiptirler, dolayısı ile kendi eylemleri sonucu hak sahibi olabilir, sa­hip oldukları hakları kullanabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Tüzel kişi soyut bir varlık olduğuna göre onun iradesini oluşturacak ve oluşan iradeyi açık­layacak organları vardır. Hukuk düzeni ...

Read More »

Sporcu, Antrenör ve Teknik Direktörler, iş kanunu kapsamında mıdır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, “sporcular” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 23.05.1960 tarihli, 11-10 sayılı ve 10.05.1974 gün, 3-44 sayılı kararları uyarınca, özellikle iş hukukunda istisnaî hükmün genişletilerek değil, dar yorumlanması gerekir. İşçiler yararına düzenlenen hükümlerin, işçiler yararına yorumlanması asildir. Sporla doğrudan uğraşan sporcunun İş Kanunu kapsamında kalmadığı açıktır. ...

Read More »

Ev işlerinde çalışanlar, iş kanunu kapsamında mıdır?

4857 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Ev hizmetle­rinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren arasındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıran­lar arasındaki hukukî ilişkilerde Borçlar Kanununun hizmet akdine ilişkin ...

Read More »

Kabin memurları ve pilotlar iş kanunu kapsamında mıdır?

4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca “deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. De­niz taşıma işlerinde çalışanlar 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabidir. Ancak hava ta­şıma işlerinde çalışanlar için özel bir düzenleme yapılmadığından Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanmaktadır. Ancak, hava taşıma faaliyeti yapılan işyerinde sendika örgütlenmesi sonucu Toplu İş Sözleşmesi bağıtlanmış ise, ...

Read More »