Home » Tag Archives: ikramiye alacağı

Tag Archives: ikramiye alacağı

İkramiye alacağı ile ilgili Yargıtay kararları

…Dosya içeriğine göre davacı işçi A. Elektrik AŞ şirketine bağlı olarak çalıştığı sırada 2.4.2002 tarihinde işyeri davalı şirkete devredilmiştir. Devir kararında ve devir sözleşmesinde işçilerin kazanılmış haklarıyla devredileceği açıklaması yer almaktadır. Devir sözleşmesi, devreden ve devralan arasında yapılmış olup işçileri yönünden kazanılmış bir hak oluşturması düşünülemez. Gerçekten işyerinin davalı tarafından devralınmasının hemen ardından davacı işçi ile 3 ay süreli iş ...

Read More »

İkramiye alacağı ile ilgili bilinmesi gerekenler

İkramiye, İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş olsa da, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 405 inci maddesinde, karşılıklı anlaşma veya çalışma koşulları ya da işverenin tek taraflı taahhüdü ile ikramiye hakkının doğabileceği öngörülmüştür. 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin ilk fıkrasına göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar ...

Read More »

Yargıtay: İşyerinde ikramiye uygulaması olduğu, salt husumeti olan tanık beyanıyla ispatlanamaz.

Yargıtay 22. HD. 02.06.2014 gün, 2013/13607 E, 2014/15403 K “…..Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları kıdem ve ihbar tazminatı ile manevi tazminat, izin, fazla çalışma, genel tatil, ücret, maaş zammı farkı, kasa farkı, banka farkı, baş kasiyer far­kı ve ikramiye alacaklarını istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının işi terk ederek ayrıldığını savunarak, davanın ...

Read More »

İkramiye uygulaması, işverence, işçi aleyhine değiştirilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunumun “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesi­nin Feshi” başlıklı 22. maddesinde iş yeri koşullarında yapılacak esaslı değişiklikle­rin yapılabilme koşulları düzenlenmiştir. İK’nun 22. maddesinde : “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yö­netmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşulla­rında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle ya­pabilir. Bu şekle ...

Read More »

İşçinin ikramiye alacağı hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin ilk fıkrasına göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Yasada ücretin eklerinin neler olduğu ınüstakilen düzenlenmemiş olmakla birlikte, değinilen maddenin ikinci fıkrasındaki “…banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istih­kakının..” ibaresi gereğince, ücretin yanı ...

Read More »