Home » Tag Archives: hukuk genel kurulu kararı

Tag Archives: hukuk genel kurulu kararı

İş kazasından doğan manevî tazminat alacaklarında manevi tazminatın takdirine ilişkin Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2012/21-1707 E KARAR NO:2013/202 K. KARAR TARİHİ:06.02.2013 Dava, iş kazasından kaynaklanan maddî ve manevî tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, davacının, davalı şirkete ait iş yerinde çalışmakta iken 28.03.2007 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu %40 maluliyete uğradığını, kazanın davalının tedbirsizliğinden kaynaklandığını belirterek, 20.000,00 TL maddî, 100.000,00 TL manevî tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile ...

Read More »

İş kazası nedeniyle uğranılan zarardan dolayı asıl işveren ve alt işverenin müteselsil sorumluluğuna ilişkin Hukuk Genel Kurulu kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2012/21-732 KARAR NO:2013/207 TARİH:06.02.2013 Dava, iş kazası nedeniyle maddî ve manevî tazminat istemine ilişkindir. Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, somut uyuşmazlıkta davalılardan D. Çimento A.Ş.nin asıl işveren sıfatının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. Olay tarihinde yürürlükte bulunan (Mülga) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 87. maddesinde “aracı”, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/VI. maddesinde ise “asıl ...

Read More »

İş kazalarından doğan tazminat davalarında işverenin sorumluluğunun niteliği ve kapsamına ilişkin Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2012/21-1121 E KARAR NO: 2013/386 K. TARİH: 20.03.2013 “Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava, iş kazasından kaynaklanan maddî ve manevî tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddî ve manevî tazminat taleplerine ilişkin davada işverenin kusur durumuna ilişkin olarak ...

Read More »

Mevsimlik işçilerde yıllık izin – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2013/9-343 E.  KARAR NO:2013/1042 K TARİH:10.07.2013 Özet: Mevsimlik işçinin izin hakkı yoktur. TİS ile kararlaştırılabilir. Ya da yılda 330 gün üzerinde çalışma varsa o yılı takip eden tüm yıllar için değil sadece o yıl için iş mevsimlik değildir. Yıllık izine hak kazanır. “…Taraflar arasındaki “yıllık izin ücreti alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Diyarbakır 2. İş ...

Read More »

Güvene dayalı istifa – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2010/9-39 E. Karar No: 2010/71 K. Tarih: 10.02.2010 İşverenin kıdem tazminatını ödemeyi taahhüt etmesi, Güvene dayalı istifa Hayatın olağan akışı “…Davacı dava dilekçesinde, F.Büyükelçiliği Silahlanma Ataşeliğinde tercüman olarak çalıştığım işveren temsilcisinin fesihten üç-dört ay önce kadro azaltılmasına gidileceğini ve işten çıkarılacağını, bu arada iş aramasını, kıdem tazminatı ödeneceğini belirttiğini; bunalıma girdiğini bu sebeple ...

Read More »

Hukuk Genel Kurulu: Bir defaya mahsus da olsa güvenlik görevlisinin uyuması haklı fesih sebebidir

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2013/9-67 E. Karar No:2013/1011 K Karar Tarihi:03.07.2013 Kararın özeti: Güvenlik görevlisi veya bekçinin, bir defaya mahsus da olsa görev yerinde uyuması, işyeri güvenliği için tehlike oluşturacağından, işveren için haklı fesih nedenidir. Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 5. İş Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 12.11.2008 gün ve 2007/570 E. ...

Read More »

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı – İşyerindeki puantaj kayıtlarının delil değeri

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2013/22-206 KARAR NO:2013/1500 TARİH:30.10.2013 Özet: Mahkemece fazla mesainin tespitinde, işyerinde tutulan puantaj (elektronik kart) kayıtlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda fiili durum araştırması yapılmasına gerek yoktur. HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici 3. ...

Read More »