Home » Tag Archives: görevli mahkeme (page 2)

Tag Archives: görevli mahkeme

Kamu kurumlarındaki istihdam şekilleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi kamu kurumlarındaki is­tihdam şekillerini düzenlemektedir. Buna göre kamu hizmetleri, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür. Aynı Kanun’un 5. maddesinde bu kanuna tabi kurumlarda belirtilen dört istihdam biçiminden başka personel istih­dam edilemeyeceği düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanun’un 4/A. maddesinde, “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına ...

Read More »

Kapsamdışı personel ve görevli mahkeme

Kapsamdışı personel, toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan işçilere verilen isim olup, işverenle kapsamdışı personel arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, kural olarak görevli mahkeme, iş mahkemesidir.  Ancak bunun istisnaları da mevcuttur. Şöyle ki; -Özelleştirme uygulamaları nedeni ile nakilleri düzenleyen 4046 sayılı kanunun 22. maddesine göre, ka­muya naklen ataması yapılan kapsamdışı personelin maaş nakil ilmühaberinin hatalı olarak düzenlendiğinin tespiti ile fark ücret alacağının tahsiline ilişkin ...

Read More »

Belediyede sözleşmeli çalışan işçi için görevli mahkeme hangisidir?

Yargıtay 9. HD. 19.02.2014 tarih, 2012/359 E, 2014/5125 K Özet: Davacının sözleşmeli personel olarak çalıştırıldığı 06.07.2007-15.02.2010 tarihleri arasında taraflar arasın­da iş ilişkisinin bulunmadığı, statü ilişkisi nedeniyle bu dönemin özel yasa düzenle­mesi nedeni ile Emekli Sandığı Kanunu uyarınca değerlendirilmesi gerektiği anla­şıldığından, belirtilen dönem yönünden uyuşmazlığın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir. “…..Davacı vekili, davacının 30.11.1999 tarihinde Belediye işlerinin yüklenen Melikgazi TİM AŞ’nde ...

Read More »

Vakıf üniversitesi ile öğretim görevlisi arasındaki ihtilafta iş mahkemeleri görevlidir

Yargıtay 7.HD. 01.04.2014 tarih, 2014/2145 E, 2014/7139 K “……….Davalı, iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu ve bu nedenle yenilenmediğini savunmuştur. Mahkemece, yapılan yargılama sonunda, davalının Vakıf Üniversitesi olduğu, davacının ise üniversite de akademik görevde bulunduğu, Uyuşmazlık Mahkememizin 05/11/2012 tarihli 189-234 sayılı Kararı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’niıı emsal kararları beraberce değerlendirildiğinde, davalı üniversitenin sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı ...

Read More »