Home » Tag Archives: geçerli nedenle fesih

Tag Archives: geçerli nedenle fesih

İşin alt işverene verilmesi, işverene geçerli nedenle fesih hakkı tanır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesi uyarınca, “Bir işverenden, iş yerinde yü­rüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölü­münde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştı­ran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt ...

Read More »

Şirket içi bilgileri kasıtlı olarak işçilerle paylaşmak, fesih için geçerli neden sayılabilir mi?

İşçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli edim yü­kümlülükleri değil; kanundan veya dürüstlük kuralından doğan yan edim yükümlü­lükleri ile yan yükümlerin de dikkate alınması gerekir. Sadakat yükümü, sözleşme­nin taraflarına sözleşme ilişkisinden doğan borçların ifasında, karşı tarafın şahsına, mülkiyetine ve hukuken korunan diğer varlıklarına zarar vermeme, keza sözleşme ilişkisinin kapsamı dışında sözleşme ile güdülen amacı tehlikeye sokacak özellikle karşılıklı ...

Read More »

“Canım çalışmak istemiyordu” şeklindeki beyanı geçerli fesih nedeni midir?

İşçinin yükümlülüklerinin kapsamı bireysel ve toplu iş sözleşmesi ile yasal dü­zenlemelerde belirlenmiştir. İşçinin kusurlu olarak (kasden veya ihmalle) sebebiyet verdiği sözleşme ihlalleri, sözleşmenin feshi açısından önem kazanır. Geçerli fesih sebebinden bahsedilebilmesi için, işçinin sözleşmesel yükümlülüklerini mutlaka ka­sıtlı ihlal etmesi şart değildir. Göstermesi gereken özen yükümlülüğünün ihlal edile­rek ihmali davranış ile ihlali yeterlidir. Buna karşılık, işçinin kusuruna dayanmayan davranışları, kural olarak ...

Read More »

İş sözleşmesinin, haklı nedenle feshi ile geçerli nedenle feshi arasındaki fark nedir?

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri, kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi, haklı fesih sebebi olarak kabul edilmesine karşılık, 4857 sayılı Kanun’un gerekçesine göre, işçinin “işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmesi” geçerli fesih sebebidir. Haklı nedenle fesih durumunda, işverenin ihbar, kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, geçerli nedenle fesihte, haklı nedenle fesihten farklı olarak işçi, ihbar kıdem ...

Read More »