Home » Tag Archives: fesih

Tag Archives: fesih

İşyerindeki kavga nedeniyle ölen işçi için mirasçıları, kıdem tazminatı talep edebilir mi?

Doktrinde, işyerindeki kavga nedeniyle ölen işçi için mirasçılarının, kıdem tazminatı alabileceği, işçinin kusurunun bunda etkisinin olmadığı görüşü hakimdir. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eski bir kararında,  işçinin kusurlu hareketi nedeniyle kendi ölümüne sebebiyet vermesi durumunda, bu hareketinin, işveren için haklı nedenle fesih hakkı sonucunu doğurması halinde, mirasçıların kıdem tazminatına hak kazanayamayacağı yönünde karar vermiştir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun  9/1041 E. 1634 ...

Read More »

İşçinin tutuklanması, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25. maddesinin 4. bendinde; İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması halinde, süresi belirli olsun veya olmasın işverenin,  iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre; Gözaltı veya tutukluluk süresi, bildirim önellerini aşmadıkça,  iş sözleşmesi, işverence derhal ...

Read More »

İş Kanununda yer alan fesih bildirim süreleri nelerdir?

İş Kanununda, belirsiz süreli iş sözleşmelerine ilişkin olarak, işçinin çalışmış olduğu sürelere göre bildirimden sonra sözleşmelerin sona ermelerine kadar geçecek olan süreler gösterilmiş bulunmaktadır. İş Kanununda, işçinin işyerinde kıdemi arttıkça fesih bildirimi sürelerinin de artması kabul edilmiştir. Kanuna göre, fesih bildirimi süresi, işi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki, işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi ...

Read More »