Home » Tag Archives: fazla çalışma (page 5)

Tag Archives: fazla çalışma

Yüzde usulü ücret ödenen işlerde, fazla mesai nasıl hesaplanır?

Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde müşterilerin hesap pusulalarında belirli bir yüzzde olarak eklenen paraların işverence toplanarak işçilerin katkılarına göre belli bir oranda dağıtımı şeklinde uygulanan ücret sistemine “yüzde usulü üc­ret” denilmektedir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı îş Kanununun 51 inci maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir. İşveren, yüzde usulü toplanan paraları işyerinde çalışan işçiler arasında, ...

Read More »

Parça başına ücret alınan işlerde, fazla çalışma nasıl hesaplanır?

Fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıyla ödenir (İş K. m.41/2). İşçiye fazla çalışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmişse, bu halde sadece kalan yüzde elli zamlı kısmı ödenir. Parça başına çalışma, çalışma zamanı dikkate alınmaksızın, yapılan işin parça olarak miktarının esas alındığı iş sözleşmesidir. Bir başka ifadeyle, parça başına ya da yapılan işe göre ...

Read More »

Kamu kurumlarında çalışan işçilerin fazla mesai taleplerine ilişkin yargıtay kararları

“…Somut olayda, davacının şoför olarak çalıştığı tespit edilerek tanık beyanları doğrultusunda genel tatil ve fazla çalışma alacakları kabul edilmiştir. Davalı bir kamu kurumu olup işçi çalıştırma ve çalışma usullerinin kayıtlara da­yanması gerekliği kabul edilmelidir. Buna göre işyeri kayıtları özellikle varsa fazla mesai çizelgeleri, işyerine giriş çıkış kayıtları, görevlendirme yazıları, ücret bordro­ları getirtilip yukarıda belirtilen yasal ve hukuksal gerekçelere göre incelenip ...

Read More »

İşyerinde çalışmayan tanıkların fazla mesai konusundaki beyanlarına itibar edilebilir mi?

Yargıtay, işçinin yaptığı yapılan fazla çalışmanın, tanıkla ispat edildiği durumlarda, işçi ile aynı dönem işyerinde çalışmış olan tanıkların beyanlarına, işyerinde çalışmamış tanıklardan daha çok itibar etmektedir. Öyle ki, yargıtaya göre, davacı işçi tanıkları aynı dönem çalışanı değilse,  davalı tanıklarının beyanlarına itibar edilmesi gerektiği görüşündedir. “…Fazla çalışma iddiasında bulunan işçi bunu kanıtlamakla yükümlü olup, so­mut olayda, hesaba esas alınan davacı tanıklarından ...

Read More »

24 saat esasına göre çalışılan işlerde fazla mesai nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanuııu’nun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. Ancak tarafların anlaşması ile bu normal çalışına süresi­nin, haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Yasanın 41 inci maddesine göre fazla çalış­ma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olup, 63 üncü madde hükmüne ...

Read More »

Fazla mesai konusundaki yasal sınırlamalar nelerdir?

İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde ku­rallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Yargıtay, 270 saatle sınırlı olarak söz konu­su hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir. Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir. İş­çiye her ay ödenen ücret içinde fazla çalışmaların bir ...

Read More »

Üst düzey yönetici konumundaki işçinin fazla çalışma ücreti talep edebilmesinin şartları

İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kaza­namaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin ça­lışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sı­nırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ...

Read More »

İşçiye en fazla ne kadar fazla çalışma yaptırılabilir?

Normal fazla çalışmalarda: İş Kanunu Tasarısında fazla çalışma süresi eski Kanundakinden (günde 3 saat ve yılda 90 işgünü) daha sınırlı tutulmuş ve çalışma süresini düzenleyen maddede “Ortalama çalışma süresi, fazla çalışma da dahil olmak üzere, haftada 48 saati aşamaz” hükmüne yer verilmişti. Böylece, haftada en çok üç saat fazla çalışma yapılabilecekti. Ne var ki, bu düzenleme, Tasarının Meclis’te görüşülmesi sırasında ...

Read More »

Fazla çalışmanın koşulları nelerdir?

 Normal fazla çalışmalarda: İşyerinde fazla saatlerle çalışmanın uygulanmasını isteyen işverenin işçinin onayını alması gerekir (İş K, m. 41/V1I). Bu onay, eskiden olduğu gibi, işçinin işe girişinde veya sonradan alınabilir. Ancak, Kanunun belirtilen hükmü aşılarak, Fazla Çalışma Yönetmeliğine konulan bir hükme göre, fazla çalışma ihtiyacı olan işverence onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır (m. ...

Read More »

Olağanüstü fazla çalışma nedir?

Seferberlik sırasında yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde yapılan ve lüzum görülürse Bakanlar Kurulunca günlük çalışma süresinin işçinin en çok çalışma gücüne çıkarılabileceği fazla çalışmalardır (m. 43). Ayrıca, milli korunma suçlarının affına, milli korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine, bazı hükümler ihdasına dair Kanuna göre (m. 6), hükümet kararı ile işyerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında uygulanmak üzere günlük iş saatleri ...

Read More »