Home » Tag Archives: fazla çalışma (page 4)

Tag Archives: fazla çalışma

Fazla mesai – Tanık beyanları – Yargıtay kararları

“…Fazla çalışma tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır. Mahkemenin fazla çalışma yapıldığının ispatını sadece yazılı delillere dayandırarak puantaj kaydı, çalışma çizelgeleri bulunmaması nedeniyle isteği reddetmesi hatalıdır. Somut olayda davacı davalıya ait kreşte aşçı olarak haftada 6 gün 07.30- 17.30 saatleri arasında çalıştığını iddia etmiştir. Mahkemece dinlenen ve davalı işyerinde davacı ile birlikte çalışmış olan davacı tanıkları sabah 07-07.30 saatleri arasında gelerek çocukların kahvaltılarını ...

Read More »

Fazla mesai – Hayatın olağan akışı – Yargıtay kararları

“…Somut olayda her ne kadar davacı tanıkları davacının haftanın 6 günü 16.0- 08.00 saatleri arasında çalıştığını beyan etmişlerse de bir insanın haftanın 6 günü 16.00-08.00 saatleri arasında çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yukarıda açıklandığı gibi davacı ile aynı şekilde çalışan davacı O.V. tarafından açılan davada dinlenen davacı tanıkları davacının 1 gün aralıklarla çalıştığını beyan etmişlerdir. Mahkemece davacının çalışma gün ve saatleri ...

Read More »

Bordroda fazla mesai yapmadım yazması – Yargıtay kararları

“…Davacının İmzasını taşıyan 2001 yılı aralık ayı ve sonrasına ait aylık ücret bordrolarında “fazla mesai yapmadım, aylık istihkakımı tam olarak aldım” ibaresi yazılıdır. Ancak söz konusu bordrolarda fazla mesai tahakkuku bulunmamaktadır. Taraflar arasında iş ilişkisinin devam ettiği sırada ücret bordrolarına eklenen bu tür ifadelerin geçerli olmadığı kabul edilmelidir. Davacı işçi bahsi geçen dönem içinde fazla çalıştığım kanıtlaması durumunda zamlı olarak ...

Read More »

Fazla çalışmanın ispatına ilişkin Yargıtay kararları

“…Davacı fazla çalışma yaptığını iddia ederek fazla mesai ücreti istemiştir. Fazla çalışma yaptığını ispat davacı tarafa, ücretlerinin ödendiği ise davalı tarafa aittir. Davacı fazla mesai yaptığını isimlerini bildirdiği tanıklarla ispatlamak durumunda olduğundan tanık ücretlerini ve posta giderlerini hakim tarafından verilen kesin süre içerisinde yatırmak suretiyle talebini kanıtlayabileceğinden HUMK 163. maddesi uyarınca kesin süre verilmeden davacının hak olarak hürriyetini engelleyecek şekilde ...

Read More »

Fazla çalışma ücreti talepli davalarda uygulamada en sık karşılaşılan hatalar

Mahkemeler tarafından yapılan hatalar: Ara dinlenme sürelerinin yazılı belge yoksa Kanundaki süreler olacağının dikkate alınmaması Bilirkişi raporu gibi hüküm kurulması kabule götüren sebeplerin hangi delile hangi sebeple üstünlük tanındığının açıklanmaması Bilirkişinin yapacağı hesaplamaların her birine dikkat edilip denetlenmemesi Çalışılmayan sürelerin raporda denetime elverişli gösterilip gösterilmediğine dikkat edilmemesi Deliller tamamlanmadan rapora erken göndererek ek raporlar alınmasına sebebiyet vermek Faiz talep ve tarihlerine ...

Read More »

Fazla çalışmaların tespitinde bordro okuma usulü

Bordrolarda fazla çalışma ücreti genel olarak aşağıdaki şekilde görülür; Aylık ücret gün/saat 900 TL(günlüğü 30 TL) Normal gün 25 750 Hafta tatili 4 120 Genel Tatil 1 30 Fazla mesai 10 60 Toplam 960 TL Görüldüğü üzere bu bordroda 10 saat karşılığı fazla çalışma 900/30/5= 6 TL(1 saat karşılığı %50 artırılmış fazla çalışma ücretidir) fazla çalışma ücreti formülüyle 10 saat ...

Read More »

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İş Kanunu’nda, İşin düzenlenmesi başlığı altında genel olarak çalışma süreleri düzenlenmiştir. Buna göre: “Çalışma süresi (1) Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ok cümle: 10/9/2014-6552/7 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı ...

Read More »

Gece çalışmalarında fazla mesai ücreti

İşçilerin gece çalışmaları Yasanın 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uya­rınca günde yedi buçuk saati geçemez. Yasada belirtilen bu süre günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden hafta­lık kırk beş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa dahi, günde yedi buçuk saa­ti aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Yargıtay’ın kararı bu yönde­dir (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/40862 ...

Read More »

Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışanların fazla çalışmaları nasıl hesaplanır?

 Sağlık Bakanlığı nezdinde Türkiye’deki hastanelerde statü hukuku dışında hem­şire, ebe, doktor, eczacı, anestezi uzmanı vs. olarak çalışanlar, haftalık normal mesa­ilerinde fazla çalışma yapmadıklarından, sadece tuttukları nöbetlerle sınırlı olarak fazla çalışma yapmış olmaktadırlar. Nöbet çizelgeleri ile belirlenen bu tür çalışmalar hafta içi ve hafta sonu olarak gerçekleşmekledir. Hafta içi nöbetler 17:00-08:00 saat­leri arasında 15 saat olarak yapılmaktadır. İşçinin yaptığı işin niteliğine ...

Read More »

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadığı mahkemece nasıl belirlenir?

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödeme­lerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşı­lamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir. “Somut olayda taraflar arasında yapılan ...

Read More »