Home » Tag Archives: fazla çalışma (page 3)

Tag Archives: fazla çalışma

Fazla mesai alacaklarında hakkaniyet indirimi

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 11.2.2010 gün 2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/25857 E, 2008/20636 K.). Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. 9. Hukuk Dairesi, önceki kararlarında; ...

Read More »

Prim – Fazla çalışma ilişkisi -Yargıtay kararları

“…Mahkemece davacının fazla mesai ücret talebinin prim usulü ile çalışması, mesai saatlerini kendisinin ayarlaması nedeni ile reddine karar verilmiş ise de, bu kabul yerinde değildir. Davacının hesaplamalara esas dönem itibari ile yaptığı görevler dikkate alınarak (organizasyon şemasında üstünde amirinin olup olmadığı önemli olmayıp) fiilen çalıştığı yerde üstünde ona emir ve talimat veren amirinin bulunup bulunmadığı araştırılmalı, araştırma sonucu davacının çalıştığı ...

Read More »

Fazla çalışma – Bordroda tahakkuk bulunması- İhtirazi kayıt – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, davalı tarafından ibraz edilen ve dosya içerisinde yer alan bazı aylara ait ücret tahakkuk bordrolarında fazla mesai tahakkukunun yapılıp ücretlerinin ödendiği tespit edilmiştir. Davalının bu tespit ile aynı yöndeki iddiasına karşı davacı, 24.06.2010 havale tarihli dilekçe ile imza inkarında bulunmuştur. Mahkeme ise bu husus üzerinde hiç durmamıştır. Bordro asıllarının getirtilip davacının imzaya ilişkin itirazları doğrultusunda gerekli incelemenin yapılarak ...

Read More »

Fazla çalışmanın sözleşmede ücrete dahil edildiği durumlar – Yargıtay kararları

Somut olayda, davacının 14.10.2004-20.08.2010 tarihleri arasında tasarım sorumlusu olarak çalıştığı iş sözleşmesinin davalı tarafından bildirimli olarak feshedildiği, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin 3-b. maddesi “Haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Personelin kararlaştırılan ücretine (şayet yapılırsa); iş kanununda belirtilen orandan fazla mesai ücreti, milli ve dini tatil günleri ücretleri, öğle paydosu çalışmaları ile ikramiyelerde dahildir.” şeklinde düzenlendiği, karara esas kabul ...

Read More »

Fazla çalışma karşılığının ücret yerine dinlenme olarak kullandırılması – Yargıtay kararları

“… Davacının fazla çalışma yaptığı süreler karşılığı serbest zaman kullanmak istediğine dair muvafakati olmamasına rağmen fazla çalışmalar için serbest zaman kullanımı yapılarak denkleştirme yapıldığı gerekçesi ile yanlış değerlendirme sonucu fazla çalışma ücreti alacağının hatalı olarak belirlenmesi doğru değildir.”(22. HD. 2012/9344 E. 2013/891 K. 25.01.2013) “…Davalı işveren tarafından bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesine itiraz olarak sunulan dilekçe ekinde sürekli izin kağıdı ...

Read More »

Fazla çalışma – Bölge çalışma müdürlüğü kayıtları – Yargıtay kararları

“…Davacı davalı işyerinde haftanın altı günü 06:00-20:00 saatleri arasında çalıştığını belirtmiştir. Davacı tanıkları, mesaiye başlama ve bitiş saatleri konusunda farklı beyanlarda bulunmuşlardır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftada 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de davacı tanıklarının beyanı iddianın doğruluğunu ve bilirkişi raporundaki tespitin isabetli olduğunu kabule yeterli değildir. Davacı ve arkadaşlarının şikayeti üzerine iş ...

Read More »

Puantaj kayıtları – Fazla çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, davacı dava dilekçesinde hastanede 24 saat çalışıp 48 saat dinlenerek çalıştığını iddia etmesine rağmen, bizzat kendisinin ibraz ettiği puantajlardan ve emsal gösterdiği dava dosyasından çalışma şeklinin her zaman bıı şekilde olmadığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca öncelikle saal yazan çizelgelere ait dönemlerde, bu çizelgelerde belirtilen saatlerde çalıştığı kabul edilmeli, ancak çizelge bulunmayan dönemlerde tanıkların ifadesiyle de doğrulandığı şekilde 24 saat ...

Read More »

Resmi kurum kayıtları – Fazla çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda davacı, davalı belediye emrinde kamyon şoförü olarak görev yapmıştır. Kamuya ait araçların kimin tarafından, ne zaman, ne şekilde kullanılacağı yasal olarak belirlenmiştir. Kamuda çalışan hiçbir şoförün yazılı talimat almadan kamu aracını garajdan çıkarması ve aracın riskini üstlenmesi düşünülemez. Bu nedenle kamyon şoförü olarak görev yapan davacının, aracı kullandığı saatler kayıt altında olmak durumundadır. Davacı fazla çalışma saatlerini araç ...

Read More »

İşyeri kayıtları – Fazla Çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda işe giriş çıkış saatlerini gösteren dijital kayıtların davacının imzasını içermediği, bordrolarda da fazla çalışma sütununun bulunmadığı gerekçe gösterilerek tanık beyanlarına itibarla günde 3 saat üzerinden fazla çalışma alacağı hesaplanmıştır. Dosyada mevcut dijital kayıtlar incelendiğinde aylık olarak düzenlenip, günlük işe başlayış ve bitiş zamanını gösterdiği, çalışan işçinin imzasını veya yetkililerin onayını taşımadığı görülmektedir. Söz ...

Read More »

Fazla mesai- İsticvap – Yargıtay kararları

“…Davacı fazla mesai karşılığı olan alacaklarının ödenmediğini iddia etmiş, davalı ise fazla mesai karşılığı olan miktarların ödendiğini ileri sürmüştür. Davacı tanıkları duruşmada alınan beyanlarında fazla mesai ile ilgili son bir yıla ait alacaklarının ödenmediğini belirtmişlerdir. Davacı isticvap olunarak bu husus sorulmalı ve durum açıklığa kavuşturulmalı, sonucuna göre gerekirse yeniden bilirkişi raporu alınarak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Yukarıda açıklanan hususlar ...

Read More »