Home » Tag Archives: faiz hesabı

Tag Archives: faiz hesabı

Boşta geçen süre alacağı ve işe başlatmama tazminatına faiz nasıl hesaplanır?

İşe iade davası ile tespit edilen en çok dört aya kadar boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklar için de 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sözü edilen özel faiz türü yani en yüksek mevduat faizi uygulanmalıdır. Boşta geçen süre ücreti işe başlatma talebi ile daha işverene kararın tebliği ile muaccel hale gelir. İhtarnamede tebliğ tarihinden itibaren ödenmesi talep ...

Read More »

İhbar tazminatı için faiz başlangıcı nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17.maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatında faize hak kazanabilmek için kural olarak işve­renin temerrüde düşürülmesi gerekir. Bununla birlikte bireysel ya da toplu iş sözleş­mesiyle, iş sözleşmesinin feshi halinde ihbar tazminatının ödeme zamanıyla ilgili ola­rak açık bir hükme yer verilmişse, belirlenen ödeme tarihi faiz başlangıcı olarak esas alınır (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 tarih. 2008/30158 E, 2008/28418 K). İşe iade ...

Read More »

Kıdem tazminatı için faiz hesabı nasıl yapılır?

Kıdem tazminatına faiz talep edebilmek için, işverenin temerrüde düşürülmesine (Önceden bu hususta işverene ihtar çekilmesine) gerek bulunmamaktadır. İşçi, kıdem tazminatı alacağı için, sözleşmenin feshinden (iş akdinin sona erme tarihinden itibaren) faiz talebinde bulunabilir. Kıdem tazminatı alacağına uygulanacak faiz oranı, bankalarca 1 yıllık mevdua­ta fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizdir. Bu noktada önemli olan, dava dilekçesinde, kıdem tazminatına söz konusu faizin de talep ...

Read More »