Home » Tag Archives: cezai şart

Tag Archives: cezai şart

İş sözleşmesinde yer alan cezai şarta ilişkin Yargıtay kararları

…Somut olayda, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde davalının kadın doğum uzmanı doktor olarak aylık 7.000, 00 TL ücretle çalışacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin “Müeyyideler” başlıklı maddesinde sözleşme hükümleri dışında tek taraflı fesih halinde tarafların 6 aylık fiks ücret tutarında (42.00, 00 TL) tazminat ödeneceği, yine doktorun Aralık 2007 tarihinde göreve başlamaması durumunda aynı tazminatın ödeneceği öngörülmüştür. Sözleşmenin “Özlük Hakları ve Vergiler” başlıklı ...

Read More »

İş hukukunda rekabet yasağı – Görevli mahkeme – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2012/9-854 KARAR NO:2013/292 K TARİH:27.02.2013 Özet: İşçi ile yapılan rekabet yasağı sözleşmesine dayalı cezai şart davasında görevli mahkeme Ticaret Mahkemesidir. “…Taraflar arasındaki “rekabet yasağı sözleşmesine dayalı cezai şart” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 13.İş Mahkemesince “görevsizlik nedeniyle davanın reddine,” dair verilen 20.12.2010 gün ve 2010/730 E-2010/964 K.sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, ...

Read More »

İş sözleşmelerinde yer alan cezai şartın geçerlilik şartları nelerdir?

Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz ayrı bir edim olarak tanımlanmıştır (Tunçomağ, Kenan: Türk Hukukunda Cezai Şart, İstanbul 1963). Cezai şart Borçlar Kanunun 158 – 161 inci maddeleri arasında düzenlenmiş olup, İş Kanunlarında konuya dair bir hükme yer verilmemiştir. İş hukuku açısından Borçlar Kanunun sözü edilen hükümlerini uygulamakla birlikte, Yargıtayca ...

Read More »