Home » Tag Archives: boşta geçen süre alacağı

Tag Archives: boşta geçen süre alacağı

İşe iade- İşe başlatmama tazminatı – Boşta geçen süre alacağı – Yargıtay Kararları 3

“…Taraflar arasında davacının iş güvencesi tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık vardır. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre iş güvencesi kapsamı dışında kalan işyerlerinde iş güvencesine ilişkin hüküm ile kötüniyet tazminatının birlikte istenmesi halinde işçi lehine olan hüküm uygulanmaktadır. Somut olayda iş sözleşmesinde bulunan iş güvencesi düzenlemesi işçi lehinedir. Ancak bu tür isteklerde Borçlar kanunu 161/sona göre indirim yapılarak tazminat miktarı belirlenirken, ...

Read More »

İşe iade – İşe başlatmama – Boşta geçen süre alacağı Yargıtay Kararları 2

“…Somut uyuşmazlıkta işe iade davasının cevap dilekçesi ile işveren tarafından kabul edildiği, aynı zamanda da davacının boşta geçen süre ücretlerine ilişkin 22.04.2008 tarihinde 2.436.00 TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Kesinleşen işe iade kararı sonrasında davacı 19.06.2008 tarihli ihtarname ile işe iade başvurusunda bulunmuş ve işe başlatılmaması halinde ise 4 aylık ücret ve diğer sosyal ödemeler tutarının ödenmesini talep etmiştir. İşçinin işe ...

Read More »

İşe iade – İşe başlatmama tazminatı – Boşta geçen süre alacağı – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, işe iade kararı davacı vekiline 29.03.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı fiilen 09.04.2007 tarihinde, yazılı olarak da 10.04.2007 tarihinde işe başlatılmak üzere başvurmuştur. Yukarıdaki ilkeler ve yasal düzenlemeler karşısında, hafta tatillerinin işgünü olmadığı da nazara alındığında, davacının yasal 10 iş günlük sürede işe başlatılmak üzere başvurduğu anlaşıldığından mahkemece süresinde işe iade başvurusu yapılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi ...

Read More »

İşe iade davası sonrası en sık yapılan hatalar

Mahkemeler tarafından yapılan hatalar: İşe başlama talebinde 10 günlük sürenin iş günü olduğunun dikkate alınmaması İşe başlama talebinin sadece 10 günlük süreye tabi olup şekil şartına bağlı bulunmadığının dikkate alınmaması Zamanaşımının boşta geçen süre ücreti için 5 işe başlatmama tazminatı için 10 yıl olduğuna dikkat edilmemesi Boşta geçen süre ücretine en yüksek mevduat faizi yürütülmemcsi Boşta geçen süre ücretine ilişkin ...

Read More »

Boşta geçen süre alacağı ve işe başlatmama tazminatına faiz nasıl hesaplanır?

İşe iade davası ile tespit edilen en çok dört aya kadar boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklar için de 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sözü edilen özel faiz türü yani en yüksek mevduat faizi uygulanmalıdır. Boşta geçen süre ücreti işe başlatma talebi ile daha işverene kararın tebliği ile muaccel hale gelir. İhtarnamede tebliğ tarihinden itibaren ödenmesi talep ...

Read More »

İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağı nedir?

4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi halde işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Yasada işçinin şahsen başvurması gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. İşçi, işe başlatılma konusundaki iradesini bizzat işverene iletebileceği gibi vekili ya da üyesi ...

Read More »

İşçinin boşta geçen süre alacağı nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçer­sizliğine karar verildiğinde, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların ödenmesini de hüküm altına alınması gerekir. Bu süre üst sınır olup, aynı maddenin son fıkrası uya­rınca sözleşme ile değiştirilemez, aksi hükümler geçersizdir. Yasa koyucu yargılama süresini dikkate alarak bu düzenlemeyi ...

Read More »