Home » Tag Archives: 9. hukuk dairesi kararı

Tag Archives: 9. hukuk dairesi kararı

Yargıtay 9.HD, 2013/9553 E. 14178 K. İş arama izni

Özet: İhbar öneli usulüne uygun olarak verilmiş ise, iş arama izni verilme­mesi feshi usulsüz hâle getirmez “……İhbar önelleri ve ihbar tazminatı yönlerinden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Somut olayda davacı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile davalı belediyenin ihale ile alt işverene verdiği park ve bahçeler işinde 15.06.2005 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Davacı işçiye 28.05.2009 tarihinde işverence tebliğ edilen fesih bildirimin­de ” ...

Read More »

Yargıtay 9.HD 2012/46936 E. 2013/9343 K. İş arama izni

Özet: İhbar öneli kullanılırken, işçiye  iş arama izni verilmemesi feshi usulsüz hale getirmez. “…..Davacı, davalı belediyede alt işveren işçisi olarak çalışırken haksız olarak işten çıkarıldığını belirterek, kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti alacak­larının ödetilmesini istemiştir. Davalı Seyhan Belediyesi vekili, davanın reddini istemiş­tir. Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş sözleşmesinin haksız olarak işveren tarafından feshedildiği ve usulüne uygun ...

Read More »