Home » Yargıtay Kararları (page 20)

Yargıtay Kararları

İşçinin işyerinde alkol alması veya işe alkollü gelmesi – Yargıtay kararları

“….Müşteri şikayetlerine ilişkin formlar ve açık kabulü karşısında davacının ara dinlenmesinde alkollü olarak işyerine geldiği, davacının alkollü olarak işyerinde bulunmasının müşteriler arasında rahatsızlık ve şikayetlere yol açtığı, davacının bu davranışlarının doğruluk ve bağlılığa uymadığı, şikayetlere yol açacak düzeyde alkol kokusu yayan davacının işyerine sarhoş olarak geldiğinin ve davalının iş akdini 4857 Sayılı Kanununun 25/ll-d ve 84. maddeleri uyarınca haklı olarak ...

Read More »

Yargıtay kararları ışığında işçinin işyerinde tehdit ve sataşma eylemleri

Sataşma, genel olarak hakaret, darp, kavga, tehdit şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. İşçinin işveren veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, bu yönde davranışlarda veya cinsel tacizde bulunması halinde de haklı fesih imkânı bulunmaktadır. Fesih nedeni olan davranışın ortaya çıkmasından itibaren 6 işgünü içerisinde fesih hakkı işverence ...

Read More »

İşyerinde kavga ve işverenin eşit işlem borcu ile ilgili Yargıtay kararları

“…Somut olayda, mahkemece yapılan yargılama sonunda iş akdinin işveren tarafından haklı olarak feshedildiği belirtilmiş, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmişse de mahkemenin bu kabulü dosya kapsamına uygun düşmemiştir. Davacı ile aynı işyerinde çalışan ve kavgaya karışan A.Y adlı işçinin kavga öncesinde davacıyı hırsızlıkla itham etmesi, kavga olayını gören tanık E.C’nin «Tarafların birbirlerinin boğazına sarıldığını gördüm…» şeklindeki beyanı, davacının kavganın ...

Read More »

Yargıtay: Kavga eden işçinin, fesihten önce yazılı savunmasının alınmasına gerek yoktur.

“…Davacı temizlik işçisi olarak çalıştığını işverenin iş akdini haksız olarak fesih ettiğini beyan ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, genel tatil yıllık ücretli izin alacağının tahsilini talep etmiştir. Davalı Bakanlık husumet itirazında bulunmuş, davacı ile bir başka işçinin mesai saatlerinde kavga ettiğini birbirlerine küfür ve hakaret ettiklerini ikazlara rağmen kavganın devam ettiğini, işyerinde huzuru bozduklarını bu sebeple temizlik ...

Read More »

İşçinin tahrik edilmesine ilişkin Yargıtay kararları

“…Dosya kapsamından ve işveren tarafından yapılan soruşturma esnasında alınan olaya tanık olan diğer işçilerin beyanlarından davacı ile diğer işçi S.C. arasında yaşanan kavga olayında ilk haksız hareketin diğer işçi S.’tcn geldiği, S.’in sataşma niteliğindeki davranışlarının artarak devam ettiği anlaşılmaktadır. Davacı aldığı darbeler ve şahsına yapılan hakaretlere dayanamayıp karşılık vermek zorunda kalmıştır. Buna göre davalı tarafça yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı ...

Read More »

İşyerinde kavgaya ilişkin Yargıtay Kararları

“…Davacı işçinin feshe sebep teşkil ettiği belirtilen kavga olayına dair yürütülen soruşturmada alman ifadesine göre davacının diğer işyeri çalışanı ile kavga ettiği sabittir. Her ne kadar davacı savunmasında diğer işçinin kendisine küfür etmesi sebebiyle kavga ettiklerini belirtmiş ise de, davacı işçi diğer işyeri çalışanın kendisine küfür etmesi olayını işverene bildirip gerekli işlemlerin yapılmasını istemesi  gerekirken anılan çalışanla kendisinin kavga etmesi ...

Read More »

İş hukukunda hayatın olağan akışına aykırılığa ilişkin Yargıtay kararları

“…Davalı işverence iş akdinin haksız fesih edildiğinden bahisle kıdem tazminatı ve fazla çalışma alacakları ile ilgili davada davalının savunması dikkate alınarak davacının davranışı nedeniyle işverence iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesi ile kıdeıu tazminatının reddine karar verilmiştir. Taraflar ikişer tanık dinletmişler davacı tanıkları yeminli ifadelerinde davacının izin dönüşü işverence işyerine alınmadığını, davalı tanıkları ise savunmayı doğrulayarak davacının kendi isteği ile ...

Read More »

İşçinin işe devamsızlık ettiği tarihte başka işe girmesi – Yargıtay kararları

Eğer işçi, devamsızlık tarihinde başka yerde çalışmaya başlarsa,  öncesinde haklı sebeple iş akdini  feshettiğini ispatlayamazsa, işçinin haksız feshi söz konusu olur. “…Somut olayda, her ne kadar davacı iş akdinin işveren taralından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş ise de, dosyada toplanan delillerden davacının ablasının davalı işyeri ile aynı konuda bir işyeri açmasından kısa bir süre sonra hiçbir mazeret bildirmeden işe gelmediği, davacının ...

Read More »

Yargıtay: Bordro ile ücret tahakkuku varsa, devamsızlık tutanaklarını geçersizdir.

“…Davacı işçinin 27.05.2006 – 31.05.2006 tarihleri arası günlerde izinsiz işe gelemediğine ilişkin davalı işveren tarafından devamsızlık tutanağı tutulmuş ancak işveren davacının sözkonusu devamsızlık günleri için fesih hakkını kullanmamış, 22, 23, 24, 25, 26 Ağustos 2006 günleri yapılan devamsızlık nedeni ile iş sözleşmesi 28.08.2006 tarihli ihtarname ile feshedilmiştir. Davacının 2006 Ağustos ayındaki mazeretsiz devamsızlığı nedeni ile iş sözleşmesi feshedilmiş ise de ...

Read More »

Yargıtay: Hastalık mazereti geçerli ise de, 15 gün devamsızlık makul değildir.

“…Davacının davalıya ait işyerinde aşçı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı tanıkları davacının kardeşinin hastalığı nedeniyle işverenden izin almak suretiyle memleketine gittiğini, işe döndüğü zamanda işe alınmadığını, davacıdan duyduklarını beyan etmişlerdir. Davalı tanıkları ise davacının on beş gün işe gelmediğini, bir iki gün yemek ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını daha sonra işverenin bir lokantayla anlaşarak yemek verdiğini, daha sonra işyerine gelen davacıya davalının işbaşı ...

Read More »