Home » Yargıtay Kararları (page 10)

Yargıtay Kararları

İşveren tarafından verilen ücret yazısı – Yargıtay kararları

…Taraflar arasında davacı işçinin aldığı ücretin miktarı çekişmeli olup davacı aylık net 2050 TL ücret aldığını iddia etmiştir. Davalı bordrolardaki ücret üzerinden çalıştığını savunmuştur. Mahkemece ücret bordrolarındaki brüt ücret üzerinden hesaplama yapan bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm kurulmuştur. Davacı işçi karara itiraz etmiştir. Davacı, 21.06.2007 tarihli ücretinin aylık net 1780 TL olduğunu belirten ve işverenden sadır olan belgeye dayanmaktadır. İşveren bu ...

Read More »

Ücret bordrolarının ispat gücü – Yargıtay kararları

…Davacı 650.00 TL. ücret aldığını iddia etmiş, davalı ise ücretinin asgari ücret olduğunu savunmuştur. Dosya içerisinde mevcut 2004/Ocak ayı bordrosu imzalı olmuş, asgari ücret üzerinden düzenlenmiştir. Başkaca ücretle ilgili yazılı belge mevcut değildir. Tanıklarda ücret konusunda bilgi vermemişlerdir. Kanıtlanamayan davacı iddiasına değer verilerek hesaplama yapılması hatalıdır. 9. HD. 2006/16669 E. 2007/37 K. 22.01.2007 …Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen ...

Read More »

Bordrolarda tüm çalışanların asgari ücretten çalışıyor görünmesi – Yargıtay kararları

…Somut olayda, ücret, taraflar arasında çekişmelidir. Davacı aylık 2.000 TL ücret aldığını iddia etmiş, davalı ise asgari ücretle çalıştığını savunmuştur. Davacı 12 yılı aşkın hizmeti bulunan müdür yardımcısı görevini yürüten nitelikli çalışan olup bordrolardan işyerindeki tüm çalışanların asgari ücret üzerinden ücret aldığı görülmektedir. Mahkemece, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda araştırma yapılarak davacının ücreti tam olarak belirlenip alacakları buna göre hesaplanması gerekirken asgari ...

Read More »

Yurtdışı çalışması- Ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Davacının aylık ücreti taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Davacı işçi, aylık ücretin 1.000 USD olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren ise 500 USD aylık ücret ödendiğini savunmuştur. Dosya içinde aylık ücretlerin ispatına dair yazı lı bir belge bulunmamaktadır. Davacı işçi ile birlikte çalıştığı anlaşılan iki davacı tanığı bu noktada iddiayı doğrulayan anlatımda bulunmuşlar, davalı tanığı ise, davacının ne kadar ücret aldığı hususunda ...

Read More »

Formalite sözleşme – İki ayrı ücret sözleşmesi – Yargıtay kararları

…Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, taraflar arasında iki adet sözleşme düzenlendiği anlaşılmaktadır. İlk yapılan sözleşme taraflar arasında serbest irade ile yapılmış olup, ikinci sözleşme ise tamamen prosedür gereği Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmesi gereken belge niteliğindedir. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, davacının ilk imzalanan sözleşmedeki ücret ...

Read More »

Kısmi süreli (Part-time) çalışmalarda ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Davacının davalıya ait işyerinde part time olarak çalıştığı işyeri karar defteri ve davalı tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Bu şekilde çalışma halinde çalışma gün ve saatlerine göre ücret ödeneceğinden aylık asgari ücretin altında ücret ödenmesi mümkündür. Bu sebeple asgari ücretten doğan fark ücret alacağı isteğinin kabulü yerinde görülmemiştir. 9. HD. 2006/13422 E. 2006/31612 K. 04.12.2006 …Davacı işçi 26.10.1999 tarihinden itibaren davalı şirkette ...

Read More »

İşçinin ücretinin asgari ücretin altında olamayacağına ilişkin Yargıtay kararları

…Kabule göre, yasa gereği işçinin asgari ücretin altında bir ücret ile çalıştırılması mümkün olmadığından, fesih tarihinde brüt asgari ücret 488,70 TL iken, brüt 400 TL ücret üzerinden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 9. HD. 2008/32003 E. 2010/20694 K. 28.06.2010 …Davacı dava dilekçesinde ayrıntılarını sunduğu şekilde işe girdiği tarihten itibaren asgari ücretin altında ücret ödendiğini bildirerek, eksik ücret alacağı talebinde ...

Read More »

İşsizlik sigortası (işsizlik ödeneği) ile ilgili Yargıtay kararları

İşsizlik ödeneği haksız feshin tespiti ile İşkur’dan talep edilebilir olduğundan işveren sorumlu tutulamaz. İşsizlik sigortası için 30 gün içinde İşkur’a başvurulmalıdır. Süresinde başvurulmamışsa, gecikmeden işveren sorumlu tutulamaz. İkale, haksız fesih niteliğinde olmadığından, iş sözleşmesi ikale ile son bulan işçi, işsizlik ödeneği alamaz. İşsizlik sigortası için işçinin iradesi dışında sözleşme feshedilmiş olmalıdır. Emeklilik nedeniyle fesihte, kendisi feshettiğinden işçi, işsizlik ödeneği alamaz. ...

Read More »

Fazla çalışma ücretinin hesaplanmasına ilişkin Yargıtay kararları

4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. Ancak tarafların anlaşması ile bu normal çalışına süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Yasanın 41 inci maddesine göre fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olup, 63 üncü madde hükmüne göre ...

Read More »

Fazla çalışma ücreti alacaklarında zamanaşımı – Yargıtay kararları

…Davacı, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağı yönünden davasını ıslah etmiştir. Davalı işveren, ıslaha karşı süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur. Hem mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 126/3, hem de 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun 147/1 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Fazla çalışma, ...

Read More »