Home » İş Hukuku (page 62)

İş Hukuku

İşçi, işi bizzat yapmak zorunda mıdır?

Sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça işçi yüklendiği işi bizzat yapmakla yükümlüdür. İşçinin işi kendisinin yapması zorunluluğunun vasıflı işçi çalıştırılmasının gerekli olduğu, işçinin kişisel durumunun ve özellikle sübjektif niteliklerinin göz önünde bulundurulduğu işlerdeki önemi açıktır. Ancak, vasıfsız işçilerle yapılan iş sözleşmesinde dahi işçinin işi kendisinin yapma borcu vardır. Borçlar Kanununun bu kuralı emredici nitelikte değildir. Bu kuralın aksi, taraflarca iş ...

Read More »

İş sözleşmesinin kesin hükümlüzlüğü ve sonuçları nelerdir?

Bütün sözleşmelerde olduğu gibi, iş sözleşmesinin de, yapılması sırasındaki noksanlık veya sakatlıklar dolayısıyla, genel kurallara uygun şekilde kesin olarak hükümsüz sayılacağı veya sözleşme ile bağlı kalınmayacağı açıktır. I. Sözleşmenin Kesin Hükümsüzlüğü Genel hükümler uyarınca, sözleşmenin kesin hükümsüzlüğü nedenleri herkesçe öne sürülebilir ve hakim tarafından da resen göz önüne alınır. Böyle bir sözleşme daha başlangıçta ölü doğmuş olup geçerlilik kazanamaz. Kanunun ...

Read More »

Yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmeleri nelerdir?

a) Belirli süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmeleri: Bunların yazılı şekilde yapılması zorunluluğu vardır. Bu sözleşmeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Öğretide, belirli süresi bir yıl ve daha uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılmasının zorunlu olduğu yolunda 1475 sayılı eski Kanunda da yer alan hüküm (İş K, m. 8/II) karşısmda yazılı şeklin geçerlilik ...

Read More »

 Yazılı yapılması zorunlu olmayan iş sözleşmeleri nelerdir?

Sözleşmenin yazılı yapılmadığı halde işverenin işçiye genel ve özel çalışma koşullarını gösteren bir belge vermesi konusunda 1475 sayılı Kanun hükümleri 4857 sayılı İş Kanununda korunmuş, ancak madde gerekçesinde belirtildiğine göre, belgenin içeriği ve verilme süresi yönünden Avrupa Birliğinin 91/533 sayılı Yönergesi göz önünde tutulmuş, özellikle eski Kanundaki “işçinin isteği üzerine” kaydı kaldırılmış ve belgenin verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Kanuna göre, ...

Read More »

İş hukukunda sözleşme yapma özgürlüğünün sınırları nelerdir?

Bir kişi, kural olarak, herhangi bir sözleşme yapmaya veya belirli bir kişi ile sözleşme yapmaya zorlanamaz. Ancak sözleşme yapma özgürlüğü, sosyal düşüncelerle İş Kanununda türlü biçimlerde sınırlandırılmış ve bazı durumlar için “sözleşme yapma zorunluluğu” getirilmiştir. Ayrıca Kanunda, sözleşme yapma özgürlüğünün kötüye kullanılmasını önleyen hükümler de konulmuştur. 1) İşten çıkarılanların yeniden işe alınmaları İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete ...

Read More »

Takım sözleşmesi nedir?

Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bunlardan birinin takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir. Takım sözleşmesinde isimleri yazılı olan işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren arasında takım sözleşmesinde ...

Read More »

Kısmi süreli iş sözleşmelerine uygulanacak kurallar nelerdir?

İş Kanununda kısmi süreli sözleşmeyle ilgili olarak bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu konudaki temel hükme göre, bu tür sözleşme ile çalıştırılan işçi ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt sözleşmenin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye ...

Read More »

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri arasındaki farklar nelerdir?

İş Kanununa göre, iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) ...

Read More »

İş mahkemelerinde görülebilecek davalar ve harç türleri nelerdir?

Nisbi harca tabi davalarda, dava dilekçesinde talep edilen alacağın belirli bir kısmı peşin harç olarak hesaplanır. Dolayısı ile bu tutar, talep edilen alacak miktarına göre değişir. Maktu harca tabi davalarda ise, o yıl için belirlenen maktu harç miktarı davayı açarken dosyaya yatırılır. ►Alacak(Nisbi) Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)(Nisbi) Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)(Nisbi) Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan)(Nisbi) Arabuluculukta İcra Edilebilirlik ...

Read More »

Mersin İş Mahkemesi

  Hayal dünyamın ne kadar geniş ve heyecanlı fanteziler ile dolu olduğunu bir bilsen, küçük dilini yutardın. Bende yaşanmak için bekleyen çok sıradışı seks fantezileri bulunuyor. mersin escort rus Zamanla geliştirdiğim ve çoğunu kendime sakladığım bu çalışmalar ile sana hayatının en iddialı zevk satlerini yaşatmak istiyorum. Gençliğim ve enfes güzelliğimi de bu artı özelliklere ekleyecek olursak, her açıdan harika bir hatun ...

Read More »

merter escort bahçelievler escort yenibosna escort halkalı escort avcılar escort bakırköy escort avrupa yakası escort şirinevler escort merter escort