Home » İş Hukuku (page 40)

İş Hukuku

Çağrı usulü çalışmalarda kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II.e maddesi uyarınca ücretleri sözleşme ve ka­nuna göre hesaplanıp ödenmez ise işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşçi bu halde bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatının süre olarak hesaplanmasında, çalışılan ve İş Kanununa göre çalışılmış sayılan sürelerin toplamı esas alınmalıdır. Çalışılmayan veya kanun gereği çalışılmış sayılmayan süreler, örneğin işçinin iş ...

Read More »

Konut kapıcılarına ilişkin yasal düzenlemeler ve kıdem tazminatının hesabı

Kapıcılık hizmetlerinin diğer işlere göre bir farklılık gösterir. Bu nedenle 1475 sayılı Yasada olduğu gibi, 4857 sayılı İş Kanununda da konut kapıcıları hakkında ayrı düzenlemeler getirilmiş, 110 uncu maddede “Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil gün­leri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesin­de uygulanacak değişik şekil ...

Read More »

İşyeri hekimliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve bilinmesi gerekenler

İşyeri Hekimliği 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde düzenlenmiştir. İşyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunun doğması için işyerinde sürekli olarak elli veya daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşveren, çalışan işçi sayısı ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık bi­rimi oluşturmakla yükümlüdür. İşyeri hekimleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca üstlenilmiş olan tedavi hizmetleri dışında kalan ...

Read More »

Ara dinlenme nedir? İşçinin ara dinlenmesi hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması bek­lenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da din­lenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şe­kilde belirlenmiştir. Buna göre dört saat veya daha kısa ...

Read More »

Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak günler nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 55. Maddesi uyarınca; İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü ihbar öneline ilaveten 6 haftayı aşmamak kaydı ile işine gidemediği günler, Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırıl­madıkları günler, İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanun­dan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler,(90 güne kadar olmak kaydı ile) Çalışmakta olduğu ...

Read More »

Yıllık izin ücreti hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre, İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.  Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.  İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; ...

Read More »

Mevsimlik iş ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?

Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyun­ca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerin­de yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanabilir. Söz konusu dönemler işin niteli­ğine göre uzun veya kısa olabilir. Her zaman aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yürütülen faaliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli süre­lerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın ...

Read More »

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerin işçilik alacaklarına etkisi

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağ­lanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ise, resmi ve dini ...

Read More »

Hafta tatili ücreti

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde işçinin, tatil gününden önce aynı Kanun’un 63. maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması şartıyla yedi günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkının bulunduğu açıklanmıştır. İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kaza­nacağı da 46. maddenin 2. fıkrasında ifade edilmiştir. Buna göre, çalışılmayan hafta tatili günü için bir ...

Read More »

İş davalarında zamanaşımı

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edi­lebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdım da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dö­nüştürür ve “alacağın dava edilebilme özelliği”ni ortadan kaldırır. Bu itibarla zamanaşımı savunması ileri sürüldüğünde, eğer savunma gerçekle­şirse hakkın dava edilebilme niteliği ortadan kalkacağından, artık mahkemenin işin esasına girip onu ...

Read More »