Home » İş Hukuku (page 20)

İş Hukuku

Boşta geçen süre ücreti nasıl hesaplanır?

Boşta geçen süre süre ücreti: Ücret niteliğinde olduğundan işlen ilk çıkarıldığı tarihten sonraki 4 aylık süre içerisindeki giydirilmiş ücreti esas alınarak hesaplanır. Örneğin (değişken ve rakamlar örneklemedir.) Aşağıdaki uygulamada 21.11.2009 da iş akdi feshedilmiş ve 20.03.2012 de işe başlatılmamış ise boşta geçen süre açısından 21.11.2009 u takip eden 4 aydaki ücreti 26 gün yol ve yemek yardımı, 365 TL tutarında ...

Read More »

İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağı nedir?

4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi halde işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Yasada işçinin şahsen başvurması gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. İşçi, işe başlatılma konusundaki iradesini bizzat işverene iletebileceği gibi vekili ya da üyesi ...

Read More »

Yeni iş arama izni ücreti ile ilgili Yargıtay kararları

İhbar öneli verilerek feshedilmemişse iş arama izin ücreti alacağına hak kazanılamaz. İşçi tarafından önel verilmesi halinde de iş arama izni verilmelidir. Kanununun 27. maddesinde, yeni iş arama izni vermeyen veya eksik kullandıran işveren, o süreye ait ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür. Aynı maddenin 3. fıkrasında, işveren yeni iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, işçinin çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı ...

Read More »

Yeni iş arama izni ücreti nedir?

4857 sayılı İş Kanununun 27 nci maddesinde, “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi islerse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işlen ...

Read More »

Yıllık izin alacaklarında zamanaşımı hakkında bilinmesi gerekenler

818 Sayılı Eski Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre yıllık izin ücreti 5 yıllık zamanaşımına tabidir.01.07.2012 tarihinden itibaren ise, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği yıllık izin alacağı için 10 yıllık zamanaşımı söz konusudur. Yıllık izin alacağı için  zamanaşımı fesihten başlar. Yıllık izin alacağına ilişkin açılan kısmi dava ile, talep edilen alacak açısından zamanaşımını kesilmekte ise de, bakiye kısım hakkında zamanaşımı ...

Read More »

Yıllık izin alacağına faiz nasıl uygulanır?

4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin feshi halinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin, son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kurala bağlanmıştır. Ancak, Yasada izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmemiştir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihle izin ücreti muaccel olur. Bununla birlikte, faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir. Yargıtayca, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş ...

Read More »

Yıllık iznin kullandırılmaması işçiye fesih hakkı verir mi?

Her ne kadar işveren hak edilen yılın sonuna kadar izin vermekte serbest ise de ancak bir yılı aşkın süreden sonra nedensiz izin vermeme halinde davacı işçinin fesih hakkı doğacağı gibi, işveren izin talebine muvafakat vermek zorundadır. Yıllık izin talep edilip de kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedenidir. Mahkemece işçinin çalışma süresince yıllık izin kullanıp kullanmadığı belirlenmeli, yıllık izin hakkı hiç kullandırılmamışsa ...

Read More »

Ücretsiz izin ile ilgili yargıtay kararları

Ücretsiz izin haksız işveren feshidir. Davacının bu sürede yeni işe girmesi haksız işveren feshini ortadan kaldırmaz. Ücretsiz izin dönüşü işyerine almamak haksız işveren feshidir. Ücretsiz izin döneminde çalışma bulunmadığından ücrete hak kazanılmaz. İşveren ücret yatırmışsa işçi askıya almayı kabul etmiş sayılır. Ücretsiz izinli olduğu dönemde çalışma yapılmadığından çalışılmayan bu süreler ihbar ve kıdem tazminatına esas hizmet süresinin hesabında nazara alınamaz. ...

Read More »

Şua izni ile ilgili bilinmesi gerekenler

KAMU GÖREVLİLERİNİN ŞUA İZNİ KULLANIMI Kamu kurumlarında çalışan sağlık personelinin genel olarak yıllık izin haklarını nasıl kullanacakları 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında düzenlenmiştir. 657 sayılı Yasanın 103. maddesinde ve Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzük’ün 23. maddesinde paralel bir biçimde radyoaktif ışınlarla çalışan devlet memurlarına yıllık izin haklarına ilaveten ayrıca her yıl bir aylık sağlık ...

Read More »

Takım iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (TAKIM)   Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “TAKIM İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SSK Numarası    :…………………………………………………………. Ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı      :…………………………………………………………. Adresi                          :…………………………………………………………. SSK No                        :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. Vatandaşlık Numarası  ...

Read More »