Home » İş Hukuku (page 19)

İş Hukuku

İhbar tazminatı – İşe başlatmama tazminatı – Yargıtay kararları

“…Mahkemece önel verilerek gerçekleştirilen feshin geçersizliğine karar verilmesi ile önelin de geçersiz olduğu gerekçesi ile işe başlatılmayan davacı işçiye işe başlatılmadığı tarih esas alınarak ihbar tazminatı verilmesine karar verilmiştir. Geçersizliğine karar verilen fesihte verilen önelin geçerli olup olmadığı konusu gerek uygulamada ve gerekse doktrinde tartışmalı bir konudur. Dairemiz Hukuk Genel Kurulu tarafından da benimsenen ilk kararlarında ihbar tazminatının bölünmezliği ve ...

Read More »

İş güvencesi kapsamı – Yargıtay kararları

“…Somut uyuşmazlıkta, davacının işe iade davası açmadığı belli olmakla birlikte davalı işyerinde kaç işçi çalıştığı dosya içeriğinden saptanamamaktadır. Böyle olunca, işyerinde davacının işbaşı yaptırılması gereken Mayıs 2005 tarihinde 30 işçi çalışıp çalışmadığı tespit edilmeli, 30 ve daha fazla işçi çalışıyorsa davacı işe iade hükümleri kapsamında olup, işe iade davası açmadığından bu isteğinin reddine, eğer belirtilen tarihte 30 dan az işçi ...

Read More »

Boşta geçen süre ücreti – Yargıtay kararları

“…İş sözleşmesinin fesih tarihi 20.10.2006, kararın (temyiz edilmeksizin) kesinleşme tarihi 10.02.20G7>dir, davacının boşta geçen süresi 3 ay 20 gün olduğu halde 4 ay üzerinden hesaplama yapılarak kıdem tazminatı ve boşta geçen süre ücreti fazla hesaplanan bilirkişi raporuna itibar edilmesi doğru olmamıştır.”(22.HD. 2011/12398 E. 2011/8363 K. 26.12.2011) “…Davacı işçi iş sözleşmesinin kişilik haklarını da ihlal eden haksız bir suçlama sonucu feshedildiğini, ...

Read More »

İşe başlatmama tazminatı – Yargıtay Kararları

“…Somut olayda davacının iş sözleşmesi 30.9.2005 tarihinde feshedilmiş açmış olduğu işe iade davasının kesinleşmesinden sonra süresi içerisinde işe alınmak üzere müracaat ettiğinde işverence 11.8.2006 tarihinde işe başlatılmayacağı bildirilmiştir. Dolayısıyla 11.8.2006 itibariyle feshin kesinleştiği kabul edilerek bu tarihteki ücreti esas alınarak istekler hesaplanmalıdır. Hükme esas alman bilirkişi raporunda kıdem tazminatı hesabına esas alınan ücret doğru olarak 11.8.2006 tarihinde geçerli olan tavandan ...

Read More »

İşe iade – İşe başlatmama – Boşta geçen süre alacağı Yargıtay Kararları 2

“…Somut uyuşmazlıkta işe iade davasının cevap dilekçesi ile işveren tarafından kabul edildiği, aynı zamanda da davacının boşta geçen süre ücretlerine ilişkin 22.04.2008 tarihinde 2.436.00 TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Kesinleşen işe iade kararı sonrasında davacı 19.06.2008 tarihli ihtarname ile işe iade başvurusunda bulunmuş ve işe başlatılmaması halinde ise 4 aylık ücret ve diğer sosyal ödemeler tutarının ödenmesini talep etmiştir. İşçinin işe ...

Read More »

İşe iade – İşe başlatmama tazminatı – Boşta geçen süre alacağı – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, işe iade kararı davacı vekiline 29.03.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı fiilen 09.04.2007 tarihinde, yazılı olarak da 10.04.2007 tarihinde işe başlatılmak üzere başvurmuştur. Yukarıdaki ilkeler ve yasal düzenlemeler karşısında, hafta tatillerinin işgünü olmadığı da nazara alındığında, davacının yasal 10 iş günlük sürede işe başlatılmak üzere başvurduğu anlaşıldığından mahkemece süresinde işe iade başvurusu yapılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi ...

Read More »

İşe iade davası sonrası en sık yapılan hatalar

Mahkemeler tarafından yapılan hatalar: İşe başlama talebinde 10 günlük sürenin iş günü olduğunun dikkate alınmaması İşe başlama talebinin sadece 10 günlük süreye tabi olup şekil şartına bağlı bulunmadığının dikkate alınmaması Zamanaşımının boşta geçen süre ücreti için 5 işe başlatmama tazminatı için 10 yıl olduğuna dikkat edilmemesi Boşta geçen süre ücretine en yüksek mevduat faizi yürütülmemcsi Boşta geçen süre ücretine ilişkin ...

Read More »

İşe iade davası sonrası işe başlatmama halinde ispat yükü

İşe iade sonrası 10 günlük sürede iade başvurusu yaptığını işçi her türlü delil ile ispatlayabilir. İşverenin başvuruyu inkar etmediği durumlar açısından sorun olmayacaktır. Ancak uygulamada genelde noter aracılığı ile ihtarname gönderilmektedir. Yazılı telefon mesajı, faks, telgraf, iadeli taahhütlü mektup, e-mail, komşu işyeri sahipleri veya birlikte gittiği ancak başlatılmadığını bilen ve tutanakta imzası bulunan tarafsız tanıklarla ispat da kabul edilebilir. Davalı ...

Read More »

Boşta geçen süre alacağı ve işe başlatmama tazminatına faiz nasıl hesaplanır?

İşe iade davası ile tespit edilen en çok dört aya kadar boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklar için de 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sözü edilen özel faiz türü yani en yüksek mevduat faizi uygulanmalıdır. Boşta geçen süre ücreti işe başlatma talebi ile daha işverene kararın tebliği ile muaccel hale gelir. İhtarnamede tebliğ tarihinden itibaren ödenmesi talep ...

Read More »

İşe başlatmama tazminatı nasıl hesaplanır?

İşe başlatmama tazminatı: En az 4 en çok 8 aylık ücret tutarında bir tazminattır. Çıplak ücret üzerinden hesaplanmalıdır. 6 ay-5 yıl arası kıdemli işçi için     : 4   aylık 5-15 yıl arası kıdemli işçi için         : 5  aylık 15 yıl ve üstü kıdemli işçi için          : 6   aylık  işe başlatmama tazminatına hükmedilmekte, ...

Read More »