Home » İş Hukuku (page 18)

İş Hukuku

Fazla çalışmaların tespitinde bordro okuma usulü

Bordrolarda fazla çalışma ücreti genel olarak aşağıdaki şekilde görülür; Aylık ücret gün/saat 900 TL(günlüğü 30 TL) Normal gün 25 750 Hafta tatili 4 120 Genel Tatil 1 30 Fazla mesai 10 60 Toplam 960 TL Görüldüğü üzere bu bordroda 10 saat karşılığı fazla çalışma 900/30/5= 6 TL(1 saat karşılığı %50 artırılmış fazla çalışma ücretidir) fazla çalışma ücreti formülüyle 10 saat ...

Read More »

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İş Kanunu’nda, İşin düzenlenmesi başlığı altında genel olarak çalışma süreleri düzenlenmiştir. Buna göre: “Çalışma süresi (1) Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ok cümle: 10/9/2014-6552/7 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı ...

Read More »

Bakiye süre ücretine ilişkin Yargıtay kararları

“…Davacı davalı işyerinde özel öğretim kurumlan kanunu uyarınca belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmıştır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 5. maddesinde “Kurucu veya öğretmen sözleşmeyi yenilememek istediği taktirde sözleşme süresinin bitiminden en geç bir ay önce bu durumu muhataba yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedir. Aksi halde sözleşme kendiliğinden yenilenmiş sayılır” hükmü yer almaktadır. İş sözleşmesi davalı işveren tarafından bu maddeye uygun olmayan ...

Read More »

İş hukukunda bakiye süre ücreti nedir, nasıl hesaplanır?

Bakiye süre ücreti, belirli süreli iş sözleşmelerinin süresinden önce sona ermesi halinde istenebilir. Belirsiz süreli sözleşmelerde istenmesi mümkün değildir. Alacak değerlendirilirken ilk yapılması gereken iş sözleşmenin belirli süreli olup olmadığının tespitidir. Sözleşme belirsiz süreli ise bakiye süre ücreti talebi reddedilmelidir. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 438.maddesinde bakiye süre ücreti düzenlenmiştir. Buna göre; “Haklı sebebe dayanmayan fesihte MADDE 438- İşveren, haklı sebep ...

Read More »

Sendikal tazminat ile ilgili Yargıtay kararları

“…Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, davacının fesihten bir yıl önce sendikaya üye olduğu, ücretinden aidat kesilmediği, işyerinde TİS olmadığı, sendikanın yetki tespiti talebi bulunmadığı dikkate alındığında iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilmediği anlaşıldığından sendikal tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”(9.HD. 2009/20949 L. 2011/33832 K. 29.9.2011) “…Somut olayda davacı işçi işyerinde 6 ...

Read More »

Sendikal tazminat ile ilgili bilinmesi gerekenler

Sendikal tazminat daha önce 2821 SK 31.maddesinde düzenlenmişken 18/10/2012 tarihli 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; “Sendika özgürlüğünün güvencesi Madde 25 – (1) İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz. (2) İşveren, ...

Read More »

İş hukukunda rekabet yasağı – Görevli mahkeme – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2012/9-854 KARAR NO:2013/292 K TARİH:27.02.2013 Özet: İşçi ile yapılan rekabet yasağı sözleşmesine dayalı cezai şart davasında görevli mahkeme Ticaret Mahkemesidir. “…Taraflar arasındaki “rekabet yasağı sözleşmesine dayalı cezai şart” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 13.İş Mahkemesince “görevsizlik nedeniyle davanın reddine,” dair verilen 20.12.2010 gün ve 2010/730 E-2010/964 K.sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, ...

Read More »

Kötüniyet tazminatı ile ilgili Yargıtay kararları

“…Somut uyuşmazlıkta, dosya içinde bulunan ve davalı işveren tarafından ibraz edilen belgeden davacı işçinin iş akdinin feshedildiği tarihte işyerinde çalışan işçi sayısının 675 olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre davacı işçinin, iş sözleşmesinin feshedildiği tarih itibariyle yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanununun iş güvencesi hükümleri kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. İş güvencesi hükümleri olan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinden ...

Read More »

İş hukukunda kötüniyet tazminatı nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanunun 2 nci maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyiniyet kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi takdirde fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir. Fesih hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanununun 17 ...

Read More »

İşe iade- İşe başlatmama tazminatı – Boşta geçen süre alacağı – Yargıtay Kararları 3

“…Taraflar arasında davacının iş güvencesi tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık vardır. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre iş güvencesi kapsamı dışında kalan işyerlerinde iş güvencesine ilişkin hüküm ile kötüniyet tazminatının birlikte istenmesi halinde işçi lehine olan hüküm uygulanmaktadır. Somut olayda iş sözleşmesinde bulunan iş güvencesi düzenlemesi işçi lehinedir. Ancak bu tür isteklerde Borçlar kanunu 161/sona göre indirim yapılarak tazminat miktarı belirlenirken, ...

Read More »